Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.033 for Eternitten

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillæg 4.033 medfører følgende ændringer af kommuneplanens rammebestemmelser:

  • Kommuneplanrammeområde 4.2.H3 skifter betegnelse til 4.2.D6. Det betyder at der skabes mulighed for at omdanne det tidligere erhvervsområde til et område med blandet bymæssig anvendelse, herunder boliger.
  • Der gives mulighed for en vis fortætning. Bebyggelsesprocenten i 4.2.D3 ændres fra 50 til hhv. 60, 100 og 56 på nærmere definerede vilkår og delområder. Bebyggelsesprocenten ændres desuden fra 100 i det tidligere rammeområde 4.2.H3 til 127 i hovedparten af det nye rammeområde 4.2.D6.
  • Det maksimale bruttoetageareal pr. butik for butikker med pladskrævende varegrupper ændres fra 10.000 m2 til 2.000 m2. Der er desuden sket en afgrænsning af butikstyperne, således at det kun er de butikstyper, der er forenelige med naboskab til miljøfølsomme anvendelser, som kan etableres i området.
  • Bebyggelsesskalaen opjusteres fra 2-4 etager og max. 7 etager for tårne i de tidligere rammer og til 2-5 etager og 7-9 etager for tårne i de nye rammer. Formålet er at understøtte den bymæssige karakter.
  • Parkeringsnormen for boliger ændres fra 1,5 pr. bolig til 1,1 pr. bolig. Denne ændring er baseret på erfaringer fra naboområder.
  • Der sikres areal til en rekreativ grøn klimaboulevard til lokal afledning af regnvand.
  • Endelig er der lavet konsekvensrettelser af teksten jf. de faktuelle ændringer og nye udviklingsretninger, som er kommet til siden de første kommuneplanrammer for byomdannelsen af Eternitten blev vedtaget.
Planforslagets baggrund

Opbygningen af ny bydel på Eternitten er i fuld gang, og kommuneplantillæg 4.033 skal skabe rammerne for en omdannelse af den sidste sydvestlige del af den tidligere industrigrund.

Søren Enggaard A/S købte i 2012 denne del med henblik på planlægning og omdannelse. Der blev dog samtidig indgået en lejeaftale på Færdigvarelageret ved Sønderbro, som sikrer at Cembrit i en periode kan fastholde deres aktiviteter og arbejdspladser i Aalborg. I 2013 blev en af de tidligere fabrikshaller midt i området ombygget og udlejet til Leos Legeand. Der vil således blive tale om en etapevis udvikling over en længere årrække,

Området ønskes omdannet til blandede byformål med mulighed for en steds- og landskabstilpasset fortætning. Omdannelsen skal være bæredygtig i bred forstand, med særlig fokus på en stærk grøn og blå vision.

Kommuneplantillægget følger lokalplan 4-2-111, som derved bringes i overensstemmelse med kommuneplanen.

26-01-2015