Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.047 for lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Lokalplan 4-1-111 samt kommuneplantillæg 4.047 er udarbejdet for at muliggøre et nyt lokalcenter langs Hadsundvej umiddlebart syd for Humlebakken. En detailhandelsredegørelse viser et behov for yderligere dagligvarehandel i det sydlige Vejgård på grund af et stort boligopland og et stigende antal indbyggere.

Der udlægges derfor en ny kommuneplanramme 4.1.C2, som har samme afgrænsning som lokalcenteret.

4 047 Rammer Gl 4 047 Rammer Nye
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Kommuneplanramme 4.1.C2 indeholder bestemmelser om fremtidig bebyggelses fremtoning mod Hadsundvej. Bygningers placering og beplantning placering ud mod vejen skal understrege vejens tætte forløb. Desuden er det væsentligt, at der er fokus på facader, udendørs torveaktiviteter og byliv langs Hadsundvej, der bidrager til oplevelsen af et levende gaderum og centerområde.

Inden for rammen gives der mulighed for en bred vifte af funktioner, der skal understøtte handlen i lokalcenteret, bla. dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, kontorer og service.

De eksisterende kommuneplanrammer 4.1.B9 og 4.1.B10, som omfatter de omkringliggende boligområder, reduceres i omfang, tilsvarende afgrænsningen for kommuneplanramme 4.1.C2.

Det nye lokalcenter udlægges i retningslinje "7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre".

Detailhandelsredegørelsen ses i bilag til lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård.


Natura 2000 og Bilag IV-arter

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 9 km nordvest for lokalcenter-området. Området ligger i Aalborg by omgivet af bymæssig bebyggelse. Planlægning for et lokalcenter vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området, og i kraft af den betydelige afstand vurderes det hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Lokalcenterområdet ligger inden for udbredelsesområde for nogle af de dyrearter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Eneste relevante arter er arter af flagermus, som kan udnytte de store træer inden for området som ledelinie eller rasteområde. Området er dog karakteriseret af tæt bymæssig bebyggelse, og det vurderes, at ændringen af kommuneplanrammen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af eventuelt forekommende flagermus væsentligt. Samlet vurderes, at planlægningen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

 

Planforslagets baggrund

By- og Landskabsudvalget godkendte på deres møde den 8. februar 2018 opsamlingen på fordebatten omhandlende et nyt lokalcenter på Hadsundvej.

Fordebatten blev afholdt i perioden 28. september – 12. oktober 2016. Kommunen modtog 8 skriftlige henvendelser, som der er taget stilling til i udarbejdelsen af kommuneplantillægget.

I lokalcenterområdet ses idag en samling af service og butikker. Området langs Hadsundvej ved Doravej og Golfparken har altid rummet mange lokale byfunktioner og har derfor altid fungeret som et lokalt centrum for de lokale borgere. Udpegning af det ønskede lokalcenter kan derfor opfattes som en stadsfæstelse og videreudvikling af en eksisterende centerdannelse.

Miljøvurdering

I forbindelse med kommuneplantillæg 4.047 og lokalplan 4-1-111 er der udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Klik her for at se den samlede rapport.

12-08-2019