Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.051 Lokalscenter Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området for kommuneplantillægget ligger i den nordlige del af Gug - ved Gug Kirke. Nordøst for området ligger Hellevangen, og mod sydøst ligger Juelsparken.

Ændringer af kommuneplanramme 4.2.C1 Byplanvej: 
Rammeområdet udvides mod nord.

Anvendelsesmulighederne suppleres, så området ud over butikker, kontorer, service og tekniske anlæg (kun P-pladser), som er muligt i dag også kommer til at give mulighed for etageboliger, restauranter o.l., butikslignende formål, klinikker mv., kulturelle formål, institutioner, rekreative formål og fritidsformål.

Der laves to delområder, hvor byggemulighederne for delområde 1 ændres, så de bygningsregulerende bestemmelser skal fastsættes i en lokalplan for dette delområde.

Ændring af kommuneplanramme 4.2.O3 Gug Kirke m.m.: Rammeområdets indskrænkes tilsvarende det areal, som rammeområde 4.2.C1 udvides med. 

   4 051 Rammer Efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Justering af retningslinje for butikker: I retningslinje 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre tilrettes lokalcentrets afgrænsning, så det følger afgrænsningen for ramme 4.2.c1. Dette gøres for at kunne indrette lokalcenteret på en bedre måde, og få en bedre afvikling af trafikken i området. Der er udarbejdet en analyse, der viser, at der er et tilpas stort opland til, at lokalcenteret kan udvides til et bydelscenter, men det gives der ikke mulighed for i dette kommuneplantillæg (se analysen her). Lokalcenteret har derfor samme muligheder som tidligere ift. butiksstørrelser og samlet maksimalt butiksareal i lokalcenteret. Lokalcenteret vil dermed fortsat opfattes som en samlet enhed på bedste vis og på samme måde som før denne ændring. Det er udelukkende på baggrund af en forbedring af byrummet omkring bygningerne i lokalcenteret, der gør, at afgrænsningen for lokalcenteret ændres. 

Redaktionelle ændringer Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en lokalplan, der bl.a. giver mulighed for et byggeri i 4 etager på Nøhr Sørensens Vej. Lokalcentret på Nøhr Sørensens Vej indeholder i dag en enkelt dagligvarebutik (Spar) samt et areal, hvor der tidligere har stået en anden bygning, der også har været anvendt til en dagligvarebutik.

Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om en revitalisering af området, der er nedslidt i dag, og om at give mulighed for ny bebyggelse til bl.a. boliger og butikker samt mulighed for etablering af parkering. Det skal understøtte udviklingen af nye mødesteder, bytorv, stier og rambla (stræk forbeholdt gående) langs institutionerne og Gug Kirke.

Kommuneplantillæg 4.051 er udarbejdet sammen med lokalplan 4-2-115, Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret, og sikrer overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Det areal, som centerområdet udvides med, kan anvendes til bl.a. stier, løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger), parkering og rambla.

 

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillæg 4.051 er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-2-115.

Der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV.

Projektet berører ikke naturarealer, der i væsentlig grad tjener som levested for vilde planter, herunder fredede arter eller arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Projektet berører heller ikke naturarealer, der i væsentlig grad tjener som levested for vilde dyr, herunder fredede arter eller arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV.

Det vurderes derfor, at det ikke vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, hvis planen gennemføres.

 

29-04-2019