Kommuneplan forsiden

Redegørelse 4.033 for vindmøller Bredhage

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 4-10-102 er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

Retningslinjer for vindmøllerne ved Bredhage

Kommuneplantillægget ændrer retningslinie 14.2.1 "Vindmøller" for vindmølleområdet ved Bredhage, der ligger i Landområde Øst – mere specifikt nord for Rørdalsvej mellem Aalborg Portland's cementfabrik og Limfjorden, og umiddelbart vest for erhvervsområderne ved Østhavnen.

 4-034_vindmolleomr _for   4-034_vindmolleomr _efter
Eksisterende vindmølleområde
  De ændrede vindmølleområde

Retningslinjens tekst om antal vindmøller er også ændret fra "Bredhage 5-20" til "Bredhage 5".

Der er også tilføjet en ny retningslinje 14.2.12. Retningslinjen er tilføjet som følge af kravet om VVM-pligten for vindmøllerne. Baggrunden for ændringen er, at Byrådet ønsker at give mulighed for at realisere et konkret projekt for opstilling af vindmøller i området. Ændringen betyder, at der i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser fastsættes en ny retningslinje for beliggenheden og udformningen af VVM-pligtige anlæg. Retningslinjen fastsætter antallet af vindmøller til 5 stk. med en totalhøjde på min. 145 og højst 149,9 m.

Endvidere gælder de generelle retningslinjer i kommuneplanen under punkt 14.2.

Retningslinjer om kystzonen

Det nye vindmølleområde ligger indenfor både kystzonens område A (Det kystnære landskab) og område B (Planlagt kystlandskab). Landskabet omkring området er allerede præget af store tekniske anlæg, f.eks. en lang række eksisterende møller, et højspændingstracé, et deponeringsområde samt Nordjyllandsværket.

4-034_kystzonen _for
Eksisterende kystzone og de nye kommuneplanrammer
4-034_kystzonen _efter
De ændrede kystzoneområder

Jf. retningslinje 11.4.1 skal A-områder som hovedregel friholdes for byudvikling, større tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg, råstofindvinding mv.

Jf. retningslinje 11.4.2 omfatter B-områder planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, tekniske anlæg, råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker.

Vindmølleområdet ligger i baglandet til det planlagte deponeringsområde, der er placeret i et B-område. Med dette tillæg overføres vindmølleområdet også til et B-område.

De ændringer, der kan foretages i området med opsætningen af vindmøller vil ikke væsentligt påvirke skylinen. Idet området allerede i dag er væsentlig påvirket af tekniske anlæg, store erhvervsvolumener m.m.

Visualisering1  Visualisering2
Møllerne set fra Aalborg Havnefront på strækningen mellem Utzon
Center og Musikkens Hus i en afstand af ca. 5,7 km.
 Møllerne set fra Vejrholm ved Øster Uttrup ca. 2 km syd for nærmeste vindmølle.

Retningslinje om øvrige landområder

Det nye vindmølleområde ligger i område udlagt som "Øvrig landområde". I øvrige landområder skal hensynet til jordbrug, natur og landskabsinteresser (jf. retningslinje 11.2.3) varetages i balance mellem interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne. Det er fortsat muligt at færdes og drive landbrug mellem vindmøller. Dog udtages vindmølleområdet af "Øvrige landområde" i lighed med fyldpladsen.

4-034_landomr _for 4-034_landomr _efter
 Eksisterende afgrænsninger for øvrige landområder
 Ændret afgræsning for øvrige landområder 

Retningslinje om økologisk forbindelse

Den nordlige del af området ligger indenfor en økologisk forbindelse. Jf. retningslinje 11.3.8 skal administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter. Dette tilgodeses ikke med opsætning af vindmøller, hvorfor arealer indenfor det nye vindmølleområde udtages.

 4-034_okologisk -forbindelse _for  4-034_okologisk -forbindelse _efter
Eksisterende økologisk forbindelse og det nye vindmølleområde
Ændret økologisk forbindelse 

Ændringer af kommuneplanrammer

Der udlægges et nyt rammeområde "4.10.V1 Vindmøller Bredhage",  som omfatter de arealer, som berøres af vindmøllerne med tilhørende vendepladser/arbejdsarealer, koblingsstation, adgangsveje mv. Det vil sige vindmøller og en konsekvenszone på 150 m. Bestemmelserne for det nye rammeområde fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg i form af vindmøller. Antallet af vindmøller fastsættes til 5 stk. med en totalhøjde på mellem 145 og 149,9 m.

Konsekvenszonen fra vindmølleområdet (150 m) går ind over kommuneplanens rammeområde "4.10.T1 Fyldplads", der i dag kun giver mulighed for tekniske anlæg i form af oplagsvirksomhed til deponering af faste og flydende genbrugs-, rest- og affaldsprodukter. Realiseringen af vindmølleprojektet forudsætter ikke ændring af rammeområdets afgrænsning. Dog er afgrænsning  for kommuneplanrammen 4.10.T1 justeret, så rammen nu kun dækker de arealer, der er lokalplanlagt til det givne formål.

4-034_rammer _for 4-034_rammer _efter
Eksisterende kommuneplanrammer
Ændrede kommuneplanrammer

Rammeområde 4.10.R2, "Kolonihaver, Hesteskoen" er udlagt til rekreative formål i form af naturbeskyttelse, fritidsformål, rekreative formål og tekniske anlæg. Grundet afledte miljøgener fra omgivende højspændingsmaster, nærheden til Nordjyllandsværket og Østhavnen må der ikke opføres eller indrettes boliger til helårsbeboelse eller lignende støjfølsom anvendelse. Den faktiske anvendelse af området, hvor flere har boliger til helårsbeboelse og overnatning, strider mod kommuneplanens rammebestemmelser for miljø. Anvendelsen af rammeområdet ændres med dette kommuneplantillæg til nyttehaver med mulighed for etablering af fælleshus samt mindre skure til redskaber og ophold, men uden mulighed for overnatning eller mulighed for at opnå tilladelse til helårsbeboelse.

Planforslagets baggrund

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Aalborg Portland A/S om at opstille 5 vindmøller inden for kommuneplanens udlagte vindmølleområde ved Bredhage. Aalborg Portland er blandt landets største el-forbrugere, og strømmen fra de 5 møller vil kunne dække ca. 20 % af virksomhedens årlige elforbrug – også svarende til forbruget i ca. 13.200 boliger.

I Aalborg Kommune er der en langsigtet målsætning om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050. En stor del af denne målsætning skal opfyldes ved el produceret af vindmøller. El produceret af vindmøller udgør i dag ca. 24 % af det samlede elforbrug i Aalborg Kommune – en andel der i 2030 forventes at udgøre ca.  75 % og frem mod 2050 ca. 80 %. Produktionen skal således tredobles frem mod 2030.

Byrådet ønsker at fremme det konkrete projekt, da det understøtter såvel de kommunale som de nationale mål for CO2 reduktion og omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi.

Etablering af vindmøllerne vil afføde en øget støjpåvirkning af omgivelserne, herunder de rekreative områder ved Hesteskoen. Derfor ønskes den faktiske anvendelse af rammeområdet 4.10.R2 ændret til nyttehaver, hvorefter det ikke er muligt at have bopælsadresse eller overnatte i haverne, der i forvejen er miljøbelastede fra eksisterende tekniske anlæg og industrianlæg i det omgivende område. Det er en forudsætning for, at der kan gives tilladelse til opstilling af vindmøller på Bredhage, at der ikke sker overnatning, og der ikke kan opnås tilladelse til helårsbeboelse. Herved sikres også, at Erhverv Øst og Østhavnen fortsat kan udbygges og udvikles som erhvervsområde med regional betydning, herunder som lokaliseringsmulighed for tungere industri.

Det kan endvidere oplyses, at haverne ikke er udpeget som "Varige kolonihaver" jf. retningslinje 10.4.1.

Der er ikke undersøgt alternative placeringsforslag for vindmøllerne.

Kommuneplanen i dag

En mindre del af rammeområdet ligger indenfor strandbeskyttelseszonen.

4-034_strandbeskyttelseszone

Der opsættes ikke vindmøller indenfor strandbeskyttelseszonen, men konsekvensområdet (150 m) rækker ind i området.

Der foretages ikke fysiske ændringer indenfor strandbeskyttelseszonen.

Strandbeskyttelseszone og de berørte kommuneplanrammer
 

Gennem en del af det nye vindmølleområde løber der en eksisterende og en planlagt rekreativ sti. Det er fortsat muligt at færdes i området ved vindmøllerne, og det vurderes derfor at være foreneligt.

4-034_rekreativ -sti
Eksisterende og planlagte overordnede rekreative stier og de berørte kommuneplanrammer

Det nye vindmølleområde ligger indenfor sø- og skovbeskyttelseslinjer. Vindmøller har ikke betydning for søer, skov og skovdrift, og det vurderes derfor at være forenelig.

 4-034_beskyttelseslinjer
Eksisterende sø- (blå) og skovbeskyttelseslinjer (grøn) samt de berørte kommuneplanrammer

Det nye vindmølleområde ligger indenfor Limfjordskilen. Jf. retningslinje 11.1.2 "Grøn-blå struktur" skal sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt for friluftslivet understøttes og forbedres. Dette vurderes at være forenelig med opsætning af 5 vindmøller, da området i forvejen er præget af tekniske anlæg.

4-034_kiler
Limfjordskilen og de berørte kommuneplanrammer

Gennem området løber en fjernvarme-transmissionsledning. Vindmøllernes placering skal respektere denne ledning.

 4-034_fjernvarmetransmisionsledning
Fjernvarme transmissionsledning og de berørte kommuneplanrammer

Indenfor vindmølleområdet er registreret §3-områder jf. naturbeskyttelsesloven. Vindmøller opstilles udenfor de registrerede områder.

4-034_paragraf 3-omr
§-3 områder og de berørte kommuneplanrammer
Den lokale debat

Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse samt miljøvurdering) er der i perioden fra den 20. august til den 17. september 2014 gennemført en fordebat  på planlægningsarbejdet. Her har borgere, berørte myndigheder, interesseorganisationer mv. haft mulighed for at komme med konkrete forslag til, hvad der skulle medtages i planerne og miljørapporten.

I fordebatfasen har Aalborg Kommune modtaget 7 henvendelser. Henvendelserne er efterfølgende medtaget i planlægningsarbejdet i det omfang, som Aalborg Kommune har vurderet det relevant.

Bemærkningerne omhandler bl.a. påvirkning af fuglekolonier, forslag om omstilling af supplerende vindmøller, påvirkning af natur og beboere i området, hensynet til eksisterende transmissionsledninger og sikkerhedsafstande.

Overordnede bindinger

Der henvises til miljørapportens kapitel 4 om "Planforhold".

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens Bilag 1, pkt. 38: "Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller". Projektet er derfor omfattet af obligatorisk VVM-pligt, hvor der skal offentliggøres kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Vindmølleområdet er endvidere omfattet af krav om miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering, da projektet omfatter "Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)", jf. lovens Bilag 4 pkt. 3i.

Der er udarbejdet en samlet miljørapport, som indeholder såvel VVM-redegørelse som miljøvurdering. Miljørapporten ses her.

15-12-2014