Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.024 for ændrede byggemuligheder i undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Den eksisterende kommuneplanramme 4.2.O5 Aalborg Seminarium m.m. er ændret, så der bliver mulighed for større udbygning af området:

  • Bebyggelsesprocenten for området ændres fra 40 % til 60 %. Samtidig ændres det tilladte etageantal fra 2 til 3 etager, og bygningshøjden hæves fra max 8,5 m til max 13 m.
  • Anvendelsesbestemmelserne er tilføjet teknisk anlæg for at muliggøre etablering af P-kældre m.m.

Derudover er der sket redaktionelle ændringer og opdateringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 4-2-110, der giver mulighed for udvidelse af seminariet.

Anden kommunal planlægning

Indvindingsopland

En mindre del af rammeområdet ligger i kanten af et indvindingsopland til Vejgaard Vandværk.

Der er tale om videre udbygning af et eksisterende byzoneområde, der allerede i dag anvendes til uddannelsesinstitutioner m.m.

Indvindingsoplandet vurderes ikke at være til hinder for en fortsat udbygning af området.

Kystnærhedszonen

En mindre del af rammeområdet ligger indenfor kystnærhedszonen.

I denne del af området forventes ingen byggeri.

Bevaringsværdige bygninger
Mylius Erichsens Vej 131, Bygning 3 (Aalborg Seminarium) er udpeger som "Bevaringsværdige bygning" med en bevaringsværdi på 5 (middel bevaringsværdi).

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-2-110 Undervisning (UCN), Mylius Erichsens Vej 131, Grønlandskvarteret.

27-01-2014