Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.052 for udvidelse af boligområde ved Lenevej i Vejgård

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området for kommuneplantillægget ligger i den sydøstlige del af Vejgaard i Aalborg. Tillægget omfatter en ændring af kommuneplanrammen ”4.1.B10 – Hadsundvej syd m.m. ” og ”4.1.R3 - Sofievej”. Rammernes afgrænsning ændres, således at en del af 4.1.R3 overgår til 4.1.B10. Ændringen betyder, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til boliger. Der gives med ændringen mulighed for, at der kan opføres én ny bolig og en eksisterende bolig kan opretholdes eller genopføres. Der er således tale en mindre ændring, da en del området allerede i dag anvendes til boligformål.  Den nye bolig indgår som nyudlæg i det samlede arealregnskab over rummeligheder for Aalborg kommune, jf. bilag M. 

Der udlægges med tillægget ca. 1.600 m2 nyt areal til byudvikling. Det nye byudviklingsområde tilføjes retningslinje "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål".

 Kp -rammer _foer
Gældende kommuneplanrammer


Kp -rammer _efter
Nye kommuneplanrammer


Byudv _foer (9)
Gældende retningslinje 2.1.1 


Byudv _efter (11)
Ny retningslinje 2.1.1

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for et mindre område ved Lenevej.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen i området.

Kommuneplantillægget ændres således, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til boliger.

Ændringen sker, idet arealet ønskes udnyttet til boligformål. Arealet er i dag lokalplanlagt til kolonihaver, men er aldrig taget i brug til dette formål. Størstedelen af arealet ligger i dag ubebygget hen. Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes en ny lokalplan, som udlægger området til boliger, og den eksisterende lokalplan ophæves for arealet.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-1-116.

28-08-2017