Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.022 for etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til universitetet

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de aktuelle projekter for etablering af en busvej, og give mulighed for udvidelse af pendlerplads vest for motorvejen. Sideløbende med kommuneplantillægget er igangsat en lokalplanlægning for en del af området vest for motorvejen.

Der udlægges 2 nye rammer til teknisk anlæg, hvor indenfor der kan etableres de fornødne veje, stier m.m. Samtidig inddrages en del af rammeområde 4.2.D4 til teknisk anlæg for at der sikres mulighed for en udvidelse af den eksisterende pendlerplads vest for motorvejsfrakørsel nr. 26, så der sikres sammenhængende stier, tilkørselsforhold m.m. Udlægget af de nye rammer ændrer afgrænsningerne af de tilstødende kommuneplanrammer.

  
De nuværende kommuneplanrammer
 
De med tillægget ændrede kommuneplanrammer

Overordnede veje med beskyttelseszone

Th. Sauers Vej, Universitetsboulevarden og motorvejen er overordnede veje med beskyttelseszone jf. retningslinie 2.1.4

Formålet med retningslinien er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier. Det er ikke ønsket, at forhindre almindelig udvidelse af byer, der er udviklet omkring eller tæt på de overordnede veje eller de »bymæssige ringveje«, hvis dette i øvrigt opfylder kravene til en tæt og sammenhængende bystruktur (jf. retningslinie 2.1.4).

Universitetsboulevarden ligger i byzone og løber gennem allerede ramme- og lokalplanlagte områder, hvorpå der er påtænkt byudvikling på begge sider af vejen. Vejene vurderes derfor at være undtaget for beskyttelseszonen på 150 m.


Sti-rute i retningslinie

Overordnede og planlagte cykelstier

Gennem området løber cykel-/gangstier. I kommuneplanens hovedstruktur for parker og byliv lægges vægt på, at parker, byrum mv. er tilgængelige via et sammenhængende stinet (jf. hovedstruktur "6 Byliv - parker og byrum").

I forbindelse med etableringen af busvejen etableres den ønskede forbindelse fra Scoresbysundvej og under motorvejen til universitetsområdet. Kortet er derfor tilpasse den nye linjeføring.

Kortene for stier-ruter i hovedstrukturen og på kommuneplanens illustrationsplan er ændret i overensstemmelse med de nye stiers linjeføring.


Økologisk forbindelse

De nye rammer, der muliggør busvejen, gennemløber en økologisk forbindelse - tørbundsforbindelse. (Jf. retningslinie 11.3.8 og 11.3.9).

Hvor nye tekniske anlæg nødvendigvis må passere en økologisk forbindelse, er det et krav, at barrierevirkningen bliver mindst mulig, fx ved at der etableres effektive faunapassager eller hegn.

Etablering af busvejen og sti vurderes ikke væsentligt at ændre forbindelsens funktion som spredningskorridor for dyr og planter, idet E45 og Universitetsboulevarden i dag løber gennem forbindelsen og allerede er eksisterende barrierer.


Grønne indsatsområder

En del af det område busvejen gennemløber øst for motorvejen er udpeget som grønt indsatsområde (jf. 6.1.1 Grønne indsatsområder).

I de senere års planlægning i Universitetsområdet er der arbejdet med intentioner om en forlængelse af busvejen Bertil Ohlins Vej gennem den grønne dalslugt mod Vest. Busvejen udgør en del af en højklassificeret kollektiv trafikforbindelse mellem det kommende Universitetssygehus og Midtbyen. Busvejen er tilpasset stedets landskab og øvrige anvendelse.


Grøn kile i den Grøn-blå struktur

En del af det område busvejen gennemløber øst for motorvejen er udpeget som grøn kile (jf. 11.1.2 Grøn-blå struktur).

Indenfor kilen skal sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt for friluftslivet understøttes og forbedres.

Kilen er allerede i dag gennemskåret af motorvej E45 og Universitetsboulevarden. Etablering af busvejen vurderes derfor ikke væsentligt at ændre kilens funktion.


Friarealer

Jf. retningslinie 13.3 Støj skal der ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterende veje, søges overholdt følgende støjniveauer på arealer udlagt til støjfølsomme formål:

Nuværende udendørs vejtrafikstøjniveau

Fremtidig udendørs vejtrafikstøjniveau

under Lden 58 dB
Lden 58 dB - Lden 68 dB
over 68 dB(A)

Lden 58 dB
max. Lden 68 dB
max. nuværende niveau

Der findes støjbelastede friarealer ved boligerne på Diskovej og ved DSI Aalborghus Kollegiet.

De blå områder angiver de fælles friarealer ved Diskovej og kollegiet, og de røde områder private for- og baghaver ved boligerne langs Diskovej.

I forbindelse med konkrete projekter/anlægsarbejder skal der arbejdes for en løsning af støjproblemerne. Mulige løsninger kan være støjskærme, støjdæmpende asfalt m.m.


Skov og fredskov
Nord for Universitetsboulevarden og indenfor rammeområde 4.2.T4 findes skov, og de markerede arealer er noteret som fredskov.

Inden for skovbyggelinjen på 300 m må der ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master. Vejanlæg kræver ikke dispensation/tilladelse fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens vejledning.

Udlægget af den nye kommuneplanramme 4.2.T4 ændrer afgrænsningen af kommuneplanrammen 4.2.R6 B52. Det betyder, at der er behov for omlægning af B52's baner. Der vil dog fortsat kunne etableres samme antal baner som i dag.

Nær motorvejen er der i kommuneplanrammen 4.2.T4 åbnet mulighed for placering af en butik på 250 m2. Dette giver mulighed for placering af en kiosk eller lignende på pendlerpladsen.

Planforslagets baggrund

Det skal sikres, at der indenfor rammeområdet kan etableres en busvej i eget tracé. Derudover skal det sikre at den eksisterende pendlerplads vest for motorvejen kan udvides og gøres mere tidssvarende.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-2-109.

09-01-2012
Andre planer