Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.016 for ændrede bebyggelses­regulerende bestemmelser for området ved NOVI

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i en del af rammeområdet 4.4.D8 Søderblomstien og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Tillægget ændrer den tilladte bygningshøjde fra 10 m til 20 m, og det tilladte etageantal ændres fra max. 2 til 4 etager.

Bebyggelsesprocenten ændres til max 70 % fra max 50 %. Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter der er fastsat i kommuneplan skal medtages i lokalplaner. For ejendomme i Aalborg Kommune bruger SKAT også bebyggelsesprocenterne, som grundlag for ejedomsbeskatningen. Ændringer i kommuneplanens bebyggelsesprocenter kan derfor også få betydning for din ejendomsskat.

Der tilføjes anvendelseskategorien "Værksteder o.l.". Dog tillades kun mindre værksteder og laboratorier i tilknytning til kontor, undervisning, forskning m.m. Fx skal bygningens brugere kunne lave prototyper og undersøgelser til brug for virksomhedens udviklingsarbejde/forskning.

Rammeområdet ligger inden for et udlagt blandet bolig og erhvervsområde, hvor der kan placeres virksomheder med stor persontransport og publikumsorienterede funktioner .

 

Selma Lagerlöfts Vej og Alfred Nobels Vej er en overordnede veje med beskyttelseszone jf.retningslinie 2.1.4
Formålet med retningslinien er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier. Det er ikke ønsket, at forhindre almindelig udvidelse af byer, der er udviklet omkring eller tæt på de overordnede veje eller de »bymæssige ringveje«, hvis dette i øvrigt opfylder kravene til en tæt og sammenhængende bystruktur (jf. retningslinie 2.1.4).
Selma Lagerlöfts Vej og Alfred Nobels Vej ligger i byzone og løber gennem allerede ramme- og lokalplanlagte områder, hvorpå der er påtænkt byudvikling på begge sider af vejen. Vejen vurderes derfor at være undtaget for beskyttelseszonen på 150 m.

 

Gennem rammeområdet løber en cykel-/gangsti. I kommuneplanens hovedstruktur for parker og byliv lægges vægt på, at parker, byrum mv. er tilgængelige via et sammenhængende stinet.
Planforslagets baggrund

NOVI ønsker at udvide. Det skal sikres, at der indenfor rammeområdet kan opføres bebyggelse til undervisning, forskning, kontorer m.v. og mindre værksteder/laboratorier.

Der ønskes mulighed for at opføre yderligere ca. 13.500 m2. Bygningerne ønskes opført i op til 4 etager og placeret anderledes end det gældende plangrundlag giver mulighed for.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-4-108 Kontorer og let erhverv, Novi, Universitetsområdet, Aalborg Øst.

22-08-2011
Andre planer