Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.021 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Hadsundvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et aktuelt projekt for byggeri i en del af rammeområde 4.1.D4 Hadsundvej. Samtidig med tillægget er der udarbejdet en lokalplan 4-1-105 for den nordlige del af rammeområdet.

Bebyggelsesprocenten ændres til max 60 % for hele rammeområdet. Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. For ejendomme i Aalborg Kommune bruger SKAT også bebyggelsesprocenterne, som grundlag for ejedomsbeskatningen. Ændringer i kommuneplanens bebyggelsesprocenter kan derfor også få betydning for din ejendomsskat.

I den sydlige del af området er det idag tilladt med en bygningshøjde på maks. 21 m. Dette kommer til at gælde hele rammeområdet. Tidligere var max bygningshøjde i den nordlige del 15 m. Samtidig bliver der mulighed for punktvis at bygge i op til 7 etager, hvor øverste etage dog ikke må være en fuld etage.

Planforslagets baggrund

Aalborg tiltrækker mange studerende og herunder også et stigende antal internationale studerende. Baggrunden for kommuneplantillægget er et konkret ønske om at etablere ca. 450 ungdomsboliger - dels ved genbrug af eksisterende bygningsmasse - dels ved nybyggeri. Området skal desuden kunne udnyttes til forskellige bymæssige funktioner - herunder privat og offentlig service - til styrkelse af nærområdet.

Kommuneplanen i dag

I By- og bydelsbeskrivelsen for Vejgård udpeges Hadsundvej til en vigtig indfaldsvej til bydelen og mod Aalborg Midtby. Derfor er det et mål, at vejen og bebyggelsen heromkring ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-1-105.

14-11-2011
Andre planer