Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.060 for Gammel Gugvej, Frydendal

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillæget berører et område i Frydendal. Området er afgrænset mod nord af administrationsbygninger ejet af Aalborg Forsyning Vand A/S. Mod øst afgrænses området af en stejl bakke, hvor der ligger et boligområde. Mod syd afgrænses området af Th. Sauers Vej. Mod vest afgrænses området af Gugvej og Ådalsmotorvejen.

Ændringer af kommuneplanramme 4.2.D1
Rammeområdet udvides mod syd-øst, således matrikel 15bf, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder bliver en del af kommuneplanramme 4.2.D1.

Rammeområdet udvides deuden mod vest, så der er mulighed for, at de matrikler langs Gammel Gugvej udvides mod vest ved opkøb af kommunale arealer.

Der laves to delområder; Delområde 1 nord for Frydendalsvej og Delområde 2 syd for Frydendalsvej. I delområde 1 ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke, så bebyggelsesprocenten er maks. 55, etager maks. 2½ og højden er maks. 8,5 m. I delområde 2 skal de bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsættes i en lokalplan.

Ændringer i anvendelsesmulighederne:
Der gøres plads til 'Dyreklinik mv.'

Derimod er det ikke længere muligt med anvendelse som 'Hotel' og 'Institutioner' samt 'Engroshandel o.l.'.

Ændringer af kommuneplanramme 4.2.B3
Rammeområdet indskrænkes tilsvarende det areal, som rammeområde 4.2.D1 udvides med.

Ændringer af kommuneplanramme 4.2.T1
Rammeområdet indskrænkes tilsvarende det areal, som rammeområde 4.2.D1 udvides med. 

4 060 Rammer Foer 4 060 Rammer Efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Redaktionelle ændringer I kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en lokalplan, der bl.a. giver mulighed for boliger og erhverv i 2-3 etager langs Gammel Gugvej. Planen giver mulighed for, at gøre Gammel Gugvej smallere, sådan at der bliver plads til cykelsti, fortov, grønne arealer og salg af kommunale arealer til grundejerne langs Gammel Gugvej.

I dag er Gammel Gugvej meget bred, og den har været sådan siden vejen blev anvendt som indfaldsvej til Aalborg.

Baggrunden for kommuneplantillæget er et ønske om en forbedring af Gammel Gugvejs meget slidte udseende, og give mulighed for andre byggeretter til de grundejere, der ønsker udvikling af grundene langs Gammel Gugvej.

Kommuneplantillæg 4.060 er udarbejdet sammen med lokalplan 4-2-117 boliger og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret, og sikre overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens Bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillæg 4.060 er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-2-117.

Der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV.

Projektet berører ikke naturarealer, der i væsentlig grad tjener som levested for vilde planter, herunder fredede arter eller arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Projektet berører heller ikke naturarealer, der i væsentlig grad tjener som levested for vilde dyr, herunder fredede arter eller arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV.

Det vurderes derfor, at det ikke vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af Bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, hvis planen gennemføres.

 

10-02-2020