Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.017 for udvidelse af universitetet

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Ændringerne vedrører rammeområderne 4.4.O3 AAU Fibigerstræde og 4.4.O4 AAU Alfred Nobels Vej. I begge rammerområder ændres byggemuligheder, men rammeområdernes afgrænsning er uændret.

Kommuneplantillægget skal danne basis for vedtagelsen af lokalplan 4-4-107. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et ønske om udvidelse af Aalborg Universitet.

Der bliver mulighed for at bygge i 3 etager og maksimal højde på 17 m nord for Bertil Ohlins Vej mod førhen 2 etager og 13,5 m.

Syd for Bertil Ohlins Vej bliver der mulighed for at bygge i 4 etager og en højde på 21,5 m. Der kan etableres 1 bygning på max 7 etager og 34 m. Førhen har der også været mulighed for 4 etager, men i en højde på max 16 m. Der var også mulighed for en enkelt bygning i 7 etager førhen, men i en højde på max 30 m.

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget skal gøre det muligt at opføre bebyggelse i tilknytning til universitetet. Sammen med kommuneplanforslaget er udarbejdet en ny lokalplan for området med nummer 4-4-107.

Kommuneplantillægget er udarbejdet fordi ønskerne om bebyggelsens højde og antal etager ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammedel. I lokalplan 4-4-107 sikres der desuden mulighed for en fremtidig højklasset kollektiv trafikløsning langs Bertil Ohlins Vej.

Kommuneplanen i dag

Af kommuneplanen fremgår at målet er at skabe en bydel omkring universitetet med boliger og erhverv, der har glæde af den tætte kontakt til universitetet. Det er desuden et mål at skabe en bydel med en struktur der gør det let og sikkert at finde rundt. Den overordnede struktur er defineret og beskrevet i "Designmanual for Universitetsparken, december 2005" og er gengivet i "Strukturplan for Universitetsområdet", der er indarbejdet i kommuneplanen.

I planerne er der arbejdet med at terræn, grønne kiler, veje og stier samlet skal udgøre strukturerende elementer. Det er desuden et mål at fortætte byggeriet omkring en højklasset kollektiv trafikforbindelse der gennemskærer området i et såkaldt "bybånd" med et højere og tættere byggeri, og med mulighed for at skabe en markant hovedindgang til Aalborg Universitet.

Ændringen af kommuneplanens rammer og lokalplan 4-4-107 følger op på disse overordnede målsætninger og er dermed i overstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinier.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommuneplantillægget er sammen med tilhørende lokalplan 4-4-107 Undervisnings- og bo-ligområde, Bertil Ohlins Vej, Universitetsområdet screenet i forhold til Miljøvurderingsloven. Kommunen har efter kriterierne angivet i lovens bilag 2 og vurderet, at planerne er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Det vurderes, at de væsentlige forhold, der bliver enten positiv eller negativ påvirket, er: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora, landskab, overfladevand, gener fra aktiviteterne, trafikstøjpåvirkning, friluftsliv og rekreativ interesser samt arkitektoniske værdier.

En fælles miljøvurdering for både kommuneplantillægget og lokalplanen er indarbejdet i lokalplanens redegørelse.

11-04-2011