Kommuneplan forsiden

Redegørelse, tillæg 4.013, Vandværk i Vejgård

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Øst Aalborg (Vejgård-området) og omfatter den sydlige del af det nuværende rammeområde 4.1.O10 Amucenter Sofievej. Området er udlagt til fritidsformål, undervisning, rekreative formål, tekniske anlæg mv. Rammeområde 4.1.B10 Hadsundvej syd m.m. bliver reduceret. Rammebestemmelserne er for begge rammeområder de samme som hidtil.

Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Planforslagets baggrund

I forbindelse med lokalplanlægning for et område på Sofievej til tekniske anlæg, vandværk m.v. justeres rammeafgrænsningen i kommuneplanen.

I gældende kommuneplan gennemskærer rammegrænsen lokalplanarealet, så arealet ligger i dels område 4.1.B10 til boligformål ved Hadsundvej Syd og dels område 4.1.O10 til offentlige formål ved AMU-centret, Sofievej.

Ændringen består i:

  • At grænsen mellem 4.1.B10 og 4.1.O10 flyttes så matr.nr. 14y Nr. Tranders, Aalborg Jorder i sin helhed ligger i 4.1.O10.

Området er egnet til formålet og den planlagte anvendelse og bebyggelse m.v. er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammområde 4.1.O10.

Miljøvurdering

Aalborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.
14-06-2010
Planforslag