Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.011 - boligområde ved Stenbjergvej i Aalborg Øst

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i boligområdet 4.6.B1 ved Stenbjergvej i Aalborg Øst.

Ændringen af kommuneplanrammen består i, at anvendelsesmulighederne ændres, således at der bliver mulighed for at etablere benzinsalg. I den forbindelse ændres miljøklassen fra 1-2 til 1-3.

Desuden gælder at det bliver præciseret, at bebyggelsesprocenten for anden anvendelse end boligformål er max 40 (herunder butikker).

Bebyggelsen er nærmere beskrevet i lokalplan 4-6-101, dagligvarebutik m.v., Øster Uttrupvej.

Miljøvurdering

Aalborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.
08-03-2010
Planforslag
 
Andre planer