Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.057 for området ved Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Med kommuneplantillæg 4.057 udvides rammeområde 4.4.B1 ”Marie Curies Alle/James Tobins Alle” mod øst, således at en overvejende del af rammeområde 4.4.R3 "Syd for Alfred Nobels Vej" ændres til boligformål. Samtidigt udvides rammeområde 4.4.R3 mod øst, således at en del af rammeområde 4.4.B2 "Vest for Sdr. Tranders", som i forvejen anvendes rekreativt, ændres til rekreative formål.

Desuden ændres med kommuneplantillægget det maksimale tilladte etageantal fra 3 (den 3. etage må ikke være en fuld etage) til 3 og punktvis 4 etager i rammeområdet 4.4.B1. Den maksimale bygningshøjde i rammeområdet øges fra 11 meter til 17 meter, og bebyggelsesprocenten for området ændres fra 40 til 45. Rammebestemmelserne i 4.4.B2 og 4.4.R3 fastholdes uændret.

I rammeområdet 4.4.B1 tilføjes særlige bestemmelser med henblik på grundvandsbeskyttelse i den sydlige del rammeområdet.

 4-057_rammer _foer (1)  4-057_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Forslag til nye kommuneplanrammer

De nye boligområder tilføjes i retningslinje 2.1.1 "Egentlig byudvikling og byformål".

 4-059_byudv _foer  4-059_byudv _efter1
 Gældende byudviklingsområder
 Nye byudviklingsområder

Natura 2000-områder

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 10 km mod nordvest - Habitatområdet "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal", Fuglebeskyttelsesområdet "Ulvedybet og Nibe Bredning" og Ramsar området af samme navn. Ca. 10 km mod syd ligger Natura 2000 området -  Habitatområdet "Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø".

Alene pga. afstanden vurderes, at en planlægning for et nyt boligområde ved Alfred Nobels Vej hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på Habitatdirektivets bilag IV - herunder flere flagermusarter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter. Arealet anvendes ved planens udarbejdelse til intensiv landbrugsdrift og fremstår som åbne markarealer uden særlig beplantning. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- og rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV. Fra nord ved Alfred Nobels Vej til syd ved Panstien finder man dog et eksisterende læbælte, der kan være potentielt levested for flagermusarter. Ved planlægning forudsættes, at dele af det eksisterende læbælte fjernes. Dog bibeholdes store dele af beplantningen og læbæltet suppleres med ny beplantning, der sikrer, at læbæltet bibeholder sin karakter som spredningskorridor for planter og dyr.

Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

Planforslagets baggrund

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler og ejer af ejendommen beliggende øst for Marie Curies Alle/James Tobins Alle. Her ønskes der udviklet et attraktivt og grønt boligområde. Sideløbende med kommuneplantillægget er der udarbejdet et forslag til lokalplan - lokalplan 4-4-117. 

Kommuneplantillæg 4.057 for området ved Marie Curies Alle/James Tobins Alle skal sikre, at området kan anvendes til boligformål samt sikre mulighed for opførsel af institutioner indenfor den nordøstligste del af området.

Rammeområdet skal vejbetjenes fra Alfred Nobels Vej.

Rammeområdet ligger indenfor den strategiske vækstakse jf. kommuneplanens hovedstruktur. Universitetsområdet er udpeget som et særligt nedslagspunkt, hvor arealerne i den sydlige del bl.a. er udpeget til at understøtte en byvækst med erhverv og boliger. En planlægning for boliger falder i tråd med den udvikling, der i disse år foregår i Aalborg Øst med +Bus, Egnsplansvej, udbygning af Aalborg Universitet og opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Planlægningen inddrager et areal mellem Pontoppidanstien og det levende hegn vest for James Tobins Alle til boligformål. Ved planens udarbejdelse, er dette areal kommuneplanlagt til rekreative formål. Førhen har arealet været udlagt til offentlige formål.

Jævnfør nuværende kommuneplanramme skal ny bebyggelse planlægges i ”byfingre”, hvorimellem landskabet trækkes ind i bebyggelsen. De grønne kiler er særlig karakteristisk for områdets identitet og kilerne skal bevares. Denne bestemmelse fastholdes for den vestlige del af rammeområdet, mens der beskrives en mere landskabstilpasset struktur i mindre klynger i den østlige del af rammeområdet. Landskabskilen mod øst gives en mere landskabstilpasset udformning og bibeholdes som en selvstændig kommuneplanramme - rammeområde 4.4.R3 "Syd for Alfred Nobels Vej".

I plangrundlaget for nærværende tillæg er der blevet lagt vægt på at tilføre området nye frirumskvaliteter gennem et åbent og frit tilgængeligt netværk af grønne rum og friarealer. Der er arbejdet med en nyfortolkning af landskabskiler, hvor der har været lagt vægt på integrationen mellem natur, biodiversitet, landskab, opholdskvaliteter, mødesteder og arkitektur. Områdets disponering og struktur er bygget op med målet om at udvikle inviterende rammer for sociale fællesskaber der skaber tryghed og gode rammer for naboskab internt og i samspil med naboområder.

En del af det sydlige rammeområde ligger inden for det grundvandsdannende opland til Aalborg Vand, Brunsted-Engkilde. Byudvikling udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Det skal i forbindelse med udvikling af området inden for det grundvandsdannende opland, i videst muligt omfang sikres, at grundvandsressourcen beskyttes mod forurening.

22-10-2018