Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.007, udvidelse af boligområde i Universitetsområdet

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanens ramme 4.4.B2 (Boligområde i Universitetsområdet), 4.10.N4 og 4.4.O2.

  
Afgrænsing af kommuneplantillæg nr. 4.007           Gældende kommuneplanrammer

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for udvidelse af boligområdet vest for Sønder Tranders i Universitetsområdet.

Ændringen af kommuneplanrammen består i at kommuneplanrammens sydlige og østlige grænse justeres og udvides i forhold til et konkret projekt. Kravene til fælles opholdsareal er desuden ændret fra 5% til 10% for åben-lav og fra 10% til 15% for tæt-lav.

Udvidelsen er nærmere beskrevet i lokalplan 4-4-103, Boliger ved Kiplings Alle, Universitetsområdet.

Udvidelsen af boligområdet er et led i virkeliggørelsen af den overordnede planlægning for Universitetsområdet i den østlige del af Aalborg kommune.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b. Da planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 3, stk. 2. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2.

Kommunen har herefter vurderet, at der ikke er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. Da planen samtidig kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, vurderer kommunen, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lovens bestemmelser. Området er i forvejen omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

06-10-2008
Planforslag