Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.038 for området vest for Sdr. Tranders

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen vest for Tinbergens Alle.

Baggrund

Som led i arbejdet med en ny strukturplan for det østlige Aalborg og med afsæt i City In Between konkurrencen arbejdes der aktuelt med en helhedsorienteret nytænkning af det østlige Aalborg herunder Universitetsområdet. Baggrunden for arbejdet er de mange igangværende og planlagte projekter, der ændrer væsentligt på forudsætningerne for byplanlægningen.

Et væsentligt ønske er, at skabe bedre sammenhæng, fællesskab og nærhed mellem de enkelte byudviklingsetaper og bykvarterer. De byintegrerede landskabskiler anbefales revurderet, så en monoton og fragmenteret by undgås. De rekreative kvaliteter ønskes styrket til fordel for en mere naturpræget, mangfoldig og indbydende oplevelse. Projektområdet ligger på en markant bakkeformation, hvorfor boligbebyggelsen mod vest i højere grad ønskes disponeret under hensyn til topografi, så den understreger bakkens og terrænets naturlige form. 

I denne sammenhæng blev også arealreservationen til en ny skole genovervejet og søgt bedre integreret i det fremtidige byområde omkring den kommende letbane mod nord. Flytningen af arealreservationen styrker sammenhængen i landskabskilen og det frigjorte areal overføres delvist til rekreativt område og delvist til nyt byudviklingsområde.

Pontoppidanstien der er omfattet af rammeområde 4.4.B2, flyttes i forbindelse med realiseringen af lokalplanen mod vest for at inddrage arealer til byudvikling samt for at give stien et bedre landskabsintegreret forløb og udseende.

Ændringer

Kommuneplantillægget udløser følgende ændringer:

  • Kommuneplanramme 4.4.B2 "Vest for Sdr. Tranders", udvides i den nordlige halvdel mod vest.
  • Kommuneplanramme 4.4.O2 "Skole ved Alfred Nobels Vej", overgår dels til rammeområde 4.4.B2 og dels til nyt rekreativt rammeområde 4.4.R3.

Rammeområde 4.4.B2 udvides mod vest i det norlige område for at muliggøre et konkret ønske om lokalplanlægning i området. En eventuel fremtidig udvidelse af rammeområdet mod sydvest bør på sigt følge samme intentioner omkring en mere landskabstilpasset bykant eller overgang mellem by og landskab.

En skolereservation i rammeområde 4.4.O2 er ikke længere relevant på denne placering, så den er fjernet af rammen. Fremtidig placering af institutioner indgår i den igangværende gentænkning af bydelen. Flytningen af arealreservationen til skolen styrker sammenhængen og funktionaliteten i landskabskilen.

Bebyggelsesprocenten for etagebyggeri i rammeområde 4.4.B2 ændres fra 40 til 60 og den 3. etage må fremover være fuld udnyttet. Den maksimale bygningshøjde øges fra 11 til 12 meter.

Tillægget ændrer rammeområder i kommuneplanen som vist nedenfor:

4-038_rammer _foer 4-038_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer.
Nye kommuneplanrammer
Blå afgrænsning angiver lokalplangrænse jf. lokalplanforslag 4-4-112.
 

 

Redaktionelle ændringer

I kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-4-112.

25-04-2016