Kommuneplan forsiden

Redegørelse 4.063 for område ved Saltumvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

 

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i området 4.6.B4 Skallerupvej m.fl.  og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Kommuneplantillægget giver mulighed for flere byggemuligheder, end hvad der på nuværende tidspunkt er muligt. 

  Jf. nuværende kommuneplan ramme    Foreslås ændret til
Bebyggelsesprocent 

Bilag K, Øvrige max. 35 for tæt-lav og 50 for etage.

 

  Foreslås ikke ændret
Antal etager Max. 2  

Max. 5 for etage
Max. 2 for tæt-lav og øvrig bebyggelse

 

Højder Højde: Max. 8,5 m  

Max. 18 for etage
Max. 8,5 for tæt-lav og øvrig bebyggelse

Planforslagets baggrund

Sammenhæng med lokalplan 4-6-107
Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med udarbejdelse af et forslag til lokalplan 4-6-107, der skal sætte rammerne for renovering og nyopførelsen af op til 150 boliger, i form af tæt-lavboligebyggelser og punkthusbebyggelser. Med tillægget sikres således, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Anden kommunal planlægning

Kystnærhedszonen

Kommuneplanrammen og området, hvor der sker ændringer, ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinie 11.4.2 ligger en del af området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer kan her udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området ved Saltumvej vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der i dag allerede er høje bebyggelser nær arealet og omkring Aalborg Østhavn. 

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV.

Det levende hegn langs Astrupstien kan fungere som ledelinie for arter af flagermus, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Hegnet bør derfor bevares. Øvrige dyrearter omfattet af bilag IV vil ikke påvirkes.

Det vurderes at det ikke vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, hvis planen gennemføres.

27-05-2019