Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.043 for området ved Ritavej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Planområdet ligger i Stor Aalborg. Planen muliggør, at der kan bygges 8 boliger (åben/lave) i området. Med det gældende plangrundlag kunne der bygges 2 boliger. Derfor indgår 6 boliger som nyudlæg i det samlede arealregnskab over rummeligheder for Aalborg kommune, jf. bilag M.

Tillægget ændrer på retningslinje 2.1.1, idet der udlægges ca. 5.000 m2 nyt areal til byudvikling.

Rammernes afgrænsning ændres, således at en del af 4.1.R3 overgår til 4.1.B10. Ændringen betyder, at et areal, som idag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til boliger.

 4-043_rammer Før  4-043_rammer Efter (1)
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Desuden ændres kravene til fælles opholdsareal i 4.1.B10 således, at de opfylder kravene fra kommuneplanens retningslinje 6.1.2. De nuværende krav på min. 5% af området for åben-lav, 10% for tæt-lav og 15% for etage ændres således til min. 10% af området for åben-lav, 15% for tæt-lav og 25% for etage.

Redaktionelle ændringer
I kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for et område ved Ritavej.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen i området.

Kommuneplantillægget ændres således, at et areal, som idag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til boliger.

Ændringen sker, idet arealet ønskes udnyttet til boligformål. Arealet er idag lokalplanlagt til kolonihaver, men er aldrig taget i brug til dette formål. Størstedelen af arealet ligger idag ubebygget hen. Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes en ny lokalplan, som udlægger området til boliger, og den eksisterende lokalplan ophæves for arealet. 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-1-113.

26-09-2016