Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4-071 for Føtex, Aalborg Øst

Planforslagets baggrund

Salling Group ønsker at udvide den eksisterende dagligvarebutik Føtex, der ligger i Bydelscenter "Universitetsområdet, Føtex", fra 3.500 m2 til planlovens nye max på 5.000 m2. Samtidig ønsker de, at det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bydelscenteret udvides fra 4.500 m2 til 5.200 m2, så det kan rumme både den udvidede Føtex og f.eks. apotek eller andet eksternt lejemål på 200 m2.

Kommuneplanen i dag

De overordnede mål for detailhandlen i Det Østlige Aalborg
I Det Østlige Aalborg er flere større projekter ved at blive realiseret, fx etablering af det nye Universitetshospital (NAU), udvidelse af Aalborg Universitets Hovedcampus, en Plusbus (BRT) fra Vestbyen/Midtbyen til NAU, en føreløs bus på Astrupstiforbindelsen samt en generel fortætning og udvidelse af både private og almene boliger i Universitetsområdet ved Gigantium.

Universitetsområdet er det område i Det Østlige Aalborg, der oplever den største befolkningstilvækst i de kommende år. I alt forventes befolkningstallet at stige fra 4.277 personer i 2020 til 6.864 personer i 2032, svarende til en vækst på knap 2.600 nye borgere i den kommende 12-års periode.

Området mellem Gigantium og de nuværende boliger ved Einsteins Boulevard forventes at blive bebygget med 500 etageboliger samt 300 kæde/rækkehuse. I området, hvor universitet har Campus, forventes 250 etageboliger, mens der forventes yderligere godt 150 parcelhuse og knap 70 rækkehuse i den sydligste del på grænsen til Gug.

Udviklingen i Universitetsområdet har betydet, at den overordnede detailhandelsstruktur i området er blevet justeret gennem tidligere planlægning, så der nu findes følgende detailhandelsknudepunkter med forskellige roller:

 • Bydelscenter - Universitetsområdet, Føtex
  Føtex fastholdes og udvikles som et stærkt dagligvareudbud for hele Det Østlige Aalborg.

 • Bydelscenter - Universitetsområdet, Einsteins Boulevard
  Centeret skal alene forsyne de eksisterende og nye boliger i nærområdet med dagligvarer.

 • Lokalcenter - Universitetsområdet, Frederik Bajers Vej
  "Campus-knudepunkt", hvor Astrupstiforbindelsen møder Plusbussen. Her ønskes blandede byfunktioner, åbne universitetsfunktioner og attraktive mødesteder i kombination med boliger.

Endvidere er der en større planlægningsarbejde igang for hele Gigantiumområdet, hvor der bliver udlagt et nyt bydelscenter:

 • Bydelscenter - Gigantium
  Et ”bymæssig kultur-/fritidsknudepunkt”. I forbindelse med etablering af på sigt ca. 3.000 nye boliger tæt på Plusbus ønskes offentlige og private funktioner, der relaterer sig til universitet, universitetshospital og de regionale kultur-/fritidsfunktioner ved Gigantium.

 4 071 Oversigtskort Ny2

Kommuneplanens bestemmelser

Kommuneplanens retningslinje 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre indeholder følgende bestemmelser for Bydelscenter - Universitetsområdet, Føtex:

4 071 Retningslinje 7 1 3 Foer 

Ønsket fra Salling Group er ikke i overensstemmelse med med indholdet i retningslinjens max butiksstørrelse for dagligvarer på 3.500 m2 samt det samlede maksimale bruttoetageareal til butikdformål på 4.500 m2.

Kommuneplanramme 4.4.C2 Føtex indeholder en bestemmelse om max butiksstørrelse for dagligvarer på 3.500 m2.

Ønsket fra Salling Group er derfor heller ikke i overensstemmelse med med indholdet i kommuneplanramme 4.4.C2. 

Ændringer i forhold til gældende planlægning

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at tilgodese Ønsket fra Salling Group, da ønsket vurderes at være i overensstemmelse med målene for den overordnede detailhandelsstruktur i området.

Endvidere vurderes ændringen at være en mindre ændring, der kun i begrænset omfang vil få konsekvenser for den øvrige detailhandel i Det Østlige Aalborg.

Aalborg Kommune er i gang med en gennemgribende retningslinjerevision, der øger den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i samtlige bymidter og bydelscentre fra 3.500 m2 til planlovens max på 5.000 m2.

Gældende planlægning indeholder allerede en mulighed for, at der kan etableres 4.500 m2 butikdareal til fx dagligvarer i Bydelscenter - Universitetsområdet, Føtex. Ændringen til 5.200 m2 betyder dermed kun en forhøjelse af det samlede maksimale bruttoetageareal med 700 m2.

Retningslinje 7.1.3 ændres dermed til:

4 071 Retningslinje 7 1 3 Efter

Og i kommuneplanramme 4.4.C2 bliver den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker hævet fra 3.500 m2 til 5.000 m2.

Overordnede bindinger

Natura 2000 
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Indenfor en afstand af 11 km findes ingen Natura 2000-områder.  Alene pga. afstanden har planen ingen indvirkning på Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planlægningen omhandler et meget bymæssigt område med dagligvarebutik og parkeringsarealer. Det vurderes, at planlægningen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-4-123.

26-04-2021