Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.072 for et område ved Samsøgade og Karnersvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget  vedrører kommuneplanen for øst Aalborg (Vejgård) og omfatter rammeområderne

 • 4.1.D3 Østre Allé - udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde,
 • 4.1.B5 Petersborgvej m.m. - udlagt til boligpmråde, samt
 • 4.1.O4 Østre Allé - udlagt til område til offentlig service. 

Rammeområde 4.1.D3 udvides op ad Samsøgade, for derved at skabe planmæssigt grundlag for nye etageboliger i medfør af lokalplan 4-1-117. 

4-072_rammer _foer 4-072_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Foruden udvidelsen af rammeområdet indebærer ændringen også, at

 • den maksimale bebyggelsesprocent i rammeområdet øges fra 75 til 103,
 • den maksimale højde øges fra 16 meter og til 17,5 meter, og
 • at parkering, i overvejende grad, skal etableres i konstruktion. Fladeparkering skal fortsat fremstå med et grønt præg.

Rammeområderne 4.1.B5 og 4.1.O4 reduceres i tilsvarende omfang, som 4.1.D3 udvides. Der foruden er disse to rammer uændrede i indhold.   

Kommuneplanramme 4.1.D3 opdateres desuden i indhold således, at rammer og muligheder tilsvarer de aktuelle planer i området.

Redaktionelle ændringer
I kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har modtaget henvendelse fra ejerne Samsøgade 52 og 54 samt Karnersvej 21 og 21b, der ønsker at omdanne deres ejendomme.

Da det ønskede projekt ikke kan realiseres indenfor gældende plangrundlag, skal der udarbejdes kommuneplantillæg, der skal sikreoverensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen.

Den lokale debat

Aalborg Kommune har modtaget henvendelse og byudvikling fra flere ejere af ejendomme på og omkring Karnersvej. Områderne er alle beliggende inden for den byfortætningszone, der udgøres af nærheden til den kommende Plusbusforbindelse på Sohngårdsholmsvej, hvorfor det har været aktuelt at arbejde med lokal byfortætning under hensyntagen til eksisterende naboer. 

I alt har tre 'projekter' henvendt sig til kommunen og da ønskerne til projekterne ikke har kunnet realiseres inden for den gældende kommuneplan, blev der i perioden 15. marts - 26. april 2019 afholdt fordebat, suppleret med et borgermøde, hvor det var muligt, at komme med input og idéer til de indkomne projekter.

På borgermødet var modstanden mod, særligt det ene projekt, så stor, at By og Landskabsudvalget valgte at aflyse fordebatten i utide, med henvisning til at sende arkitekterne tilbage til tegnebrættet for, i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, Vejgaard Samråd og en gruppe af lokale beboere på Karnersvej, at foretage en revision af projekterne. 

Denne revision blev genstand for en fordebat 2.0, der blev afholdt i perioden 7. oktober - 18. november 2019. Også i denne periode blev der afholdt borgermøde. 

By og Landskabsudvalget godkendte opsamling på fordebat 2.0 på møde d. 23 januar 2020, med henvisning til at der gennem lokalplanprocesssen skulle redegøres nærmere for følgende punkter:

 • Projekternes omfang og indpasning i kvarteret (højder og tæthed).
 • Trafiksikkerheden/de trafikale forhold på Samsøgade - herunder både for cyklister og bilister.
 • Den trafikale belastning af det omgivende vejnet.
 • Fastsætte en tilstrækkelig parkeringsnorm - herunder at lade den generelle problematik vedr. parkering på villaveje indgå i byudviklingsplanen for Vejgaard.
 • Områdernes grønne strukturer og indhold - herunder om det er muligt at bevare platantræerne.
 • Projekternes lejlighedssammensætning - herunder, at projekterne indeholder et varieret lejlighedsudbud, der også tilbyder større lejligheder.

Nærværende kommuneplantillæg skaber de planlægningsmæssige rammer, på kommuneplanniveau, for det ene af de tre projekter der var genstand for fordebatterne i 2019.  

Overordnede bindinger

Natura 2000 og Bilag IV-arter
EU's naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Natura 2000
Lokalplanområdet ligger ikke inden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal - der ligger ca. 6,8 km nordvest for planområdet. I kraft af den store afstand vurderes det, at lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medfører en påvirkning ind i Natura 2000-området. 

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet af en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, der er relevante for området er arter af flagermus. Der er dog ikke registreret flagermus inden for lokalplanområdet. Flagermus raster og yngler i gamle træer med hulheder og med sprækker i barken. Det kan ikke udelukkes at flagermus sporadisk kan tage ophold i de ældste træer på arealet, men det vurderes, at arealet enten ikke benyttes eller ikke udgør et væsentligt yngle- og rasteområde for flagermus. Lokalplanen sikrer bevarelsen af en gammel bøg og ahorn og det vurderes, at de øvrige træer i planområdet ikke har den rette alder eller habitus til at være egnede raste- og ynglesteder for flagermus. Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. 

Der er ikke registreret beskyttede plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV inden for lokalplanområdet. Der er ej heller registreret fredede eller rødlistede arter. 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-1-117.

31-05-2021