Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.069 for et område ved Nørre Tranders Vej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent og den maksimale bygningsdybde for et område ved Nørre Tranders Vej 3-11. Området udpeges i kommuneplanrammen som Zone 1, der er markeret på nedenstående kort.

4-069_4-1-c 1-zonekort

Bebyggelsesprocent
Den maksimale bebyggelsesprocent øges til 106 for den samlede Zone 1. Den maksimale bebyggelsesprocent for de enkelte dele af zonen før ændringen fremgår af nedenstående skema. Den samlede maksimale bebyggelsesprocent for zonen før ændringen svarer til 54.

Ejendom i zonen Maksimal bebyggelsesprocent, før
Nørre Tranders Vej 3
(matrikel 19e, Ø. Sundby, Aalborg Jorder)
40
Nørre Tranders Vej 5
(matrikel 19f, Ø. Sundby, Aalborg Jorder)
45
Nørre Tranders Vej 9
(matrikel 19æ, Ø. Sundby, Aalborg Jorder)
60
Nørre Tranders Vej 11
(matrikel 19ae og 19af, Ø. Sundby, Aalborg Jorder)
60

Bygningsdybde
Den maksimale bygningsdybde øges fra 10 til 12 meter. Det er en forudsætning, at at der kan sikres tilfredsstillende lysforhold i boligerne.

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at planlægge for etagebebyggelse i området ved Nørre Tranders Vej 3-11.

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 7 km nordvest for lokalplanområdet – Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde ”Ulvedybet og Nibe Bredning”, Habitatområdet ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal” og ramsarområde ”Ulvedybet og Nibe Bredning”. Alene pga. afstanden vurderes, at en planlægning for området, der er en del af den centrale del af Vejgård, hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området. Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV, herunder flere flagermusarter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter, jf. naturdatabasen. Planområdet fremstår bebygget og befæstet og uden beplantning af væsentlig udstrækning, træer e. lign. De eneste arter der potentielt kan have yngle- eller rasteområde i og ved eksisterende bygninger er arter af flagermus. Da de fleste af bygningerne benyttes ved planens udarbejdelse, vurderes de ikke at være egnede som yngle- og rasteområde for arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at realisering af planen ikke vil medføre nogen påvirkning af bilag IV-arter i området.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-1-122.

09-11-2020