Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.062 for nyt erhvervsareal ved Humlebakken/Langagervej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Nyt rammeområde 4.10.H1

Området for kommuneplantillæg 4.062 ligger i Landområde Øst i nærhed til Nørre Tranders by.  

Med kommuneplantillæg 4.062 udlægges en ny erhvervsgrund i krydset mellem Humlebakken og Langagervej, således at en mindre del af rammeområde 4.10.N2 Landbrugsskolen ændrer anvendelse fra øvrigt landområde til erhvervsområde med ramme 4.10.H1 Langagervej/Humlebakken

Området er registreret som landzone, den nye erhvervsgrund overgår til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen. 

4-10-105_KP_1000

Revideret retningslinje for særlig pladskrævende varer 

Rammeområde 4.10.H1 giver mulighed for særlig pladskrævende varegrupper, derfor revideres retningslinje 7.1.4 særlig pladskrævende vare i Aalborg Kommuneplan. I revideringen tilføjes det nye rammeområde i retningslinjen. 

I kommuneplanramme 4.10.H1 Langagervej/Humlebakken gives der mulighed for at etablere butiksareal på maks. 8000 m². 

4-062_særlig Pladskrævende Varegrupper

Det nye område til særlig pladskrævende varegrupper.  
Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har løbende modtaget forespørgsler om muligheden for, at planlægge for detailhandel på arealet beliggende på hjørnet mellem Humlebakken og Langagervej. 

I følge en detailhandelsanalyse fra 2017, udarbejdet af ICP for Aalborg Kommune, vurderes det, at arealet kan anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Anvendelsen vurderes ikke at have større betydning for detailhandlen i området. Særlig pladskrævende varegrupper omfatter f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer og møbler (listen er ikke udtømmende).

På baggrund af stor efterspørgsel og detailhandelsanalysen fra 2017 igangsættes nu planlægning for en ny erhvervsgrund, med mulighed for særlig pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillægget er udarbejdet sammen med lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst og sikre således at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-10-105 Erhverv, Lanagervej/ Humlebakken, Landområde Øst. 

28-09-2020