Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.009 for udvidelse af blandet bolig- og erhvervsområde i universitetsområdet

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Ændringerne vedrører rammeområderne 4.4.D4 Fredrik Bajers Vej og 4.4.B6 Sigrid Undsets Vej.

  
Gældende kommuneplanrammer                         Afgrænsing af kommuneplantillæg nr. 4.009

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et ønske om udvidelse mod øst af bolig- og erhvervsområdet. Kommuneplantillægget skal også danne basis for vedtagelsen af lokalplan 4-4-105.

Tillægget fastsætter udvidede anvendelsesbestemmelser for rammeområdet i forhold til den gældende kommuneplan. Rammeområdets afgrænsning er ændret, så en del af 4.4.B6 er overført til 4.4.D4. Byggemulighederne fastholdes.

Planforslagets baggrund

Den nuværende ramme er udformet, så den giver mulighed for an udvidelse af Amtsgården, hvilket ikke længere er aktuelt. Baggrunden for ændringerne af kommuneplanens anvendelsesbestemmelser er et ønske om at anvende en del af rammeområdet til bolig og liberalt erhverv som f.eks. sundhedscenter eller undervisningsfaciliteter.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Kommuneplantillægget omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10b: Anlægsarbejder byzone. Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2.

Aalborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

Der er ved afgørelsen bl.a. lagt vægt på, at kriterierne i lovens bilag 2, pkt. 1 vedr. planens karakteristika kun er relevant for planen med hensyn til følgende miljøforhold, som beskrives nærmere nedenfor:

  • Grundvandsbeskyttelse
  • Trafikstøj
  • Støj fra virksomheder

Ved afgørelsen er endvidere lagt vægt på, at kriterierne i lovens bilag 2, pkt. 2 vedr. kendetegn ved indvirkningen i det område, som kan blive berørt, ikke er relevant i forhold til projektets placering, art og udstrækning.

22-03-2010