Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.044 for området ved Kong Minos Vej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Med tillægget gives der mulighed for at tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i området kan være op til 10,0 m, hvis det understøtter bebyggelsens indpasning i områdets terrænformer.

Dele af rammeområdet er beliggende i et kuperet terræn med store højdeforskelle. Områdets terrænformer bør fastholdes og indarbejdes i bebyggelserne - dette kan opnås med bebyggelse, der optager de store højdeforskelle i terrænet.

Det medfører et behov for en højere samlet bygningshøjde for bebyggelse, der indarbejder det skrånende terræn som en del af arkitekturen.

Planen vil ikke muliggøre opførelse af yderligere boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for boliger, Kong Minos Vej, Gug.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen for området ved Kong Minos Vej, så der gives mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse med tilhørende grønne områder. Den nye planlægning giver mulighed for at indfri intentionerne i strukturplanen for byudviklingen i Universitetsområdet.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-3-104.

28-11-2016