Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg x.xxx for xxxx

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget  ændre .....

(Her beskrives de ændringer der lave i kommuneplanen, hvad enten det er i hovedstruktur, retningslinjer eller rammer.

Fx rammeændringer illustreet ved:

 3-012_rammer _foer  3-012_rammer _nu
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

 

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Her beskrives baggrunden for kommuneplantillægget .....

 

Fx

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for .....

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i xxx.

Kommuneplanen i dag

Her beskrives forhold til kommuneplanen, som er væsentlige i forhold til tillæggets indhold ....

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan x-x-xxx.