Kommuneplan forsiden

Redegørelse / Miljørapport til tillæg 4.006, Aalborg Portland, Rørdal

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

  

Afgrænsing af kommuneplantillæg nr. 4.006           Gældende kommuneplanrammer

Tillægget vedrører kommuneplanen for Rørdal i den østlige del af Aalborg og omfatter Landområdet Øst og to rammeområder:

 

 • 4.9.I1 Aalborg Portland
 • 4.9.H3 Mineralvej
 • 4.10.G1 Kridtgraven

Baggrunden for ændringen
Tillægget er udarbejdet for at åbne mulighed for at udvide cementfabrikken Aalborg Portland og skal danne basis for vedtagelsen af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland. Planlægningsarbejdet blev igangsat i 2005.

 

Fordebat
Aalborg Kommune har gennemført en fordebat i perioden 6. februar til 27. februar 2008. Ved fordebatten er der indkommet 7 forslag og kommentarer, der har indgået i udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen.

Beskrivelse af ændringerne
Afgrænsningen af rammeområde 4.9.I1 ændres, så området udvides, jf. ovenstående figur. Ændringen betyder at afgrænsningen af rammeområderne 4.9.H3 og 4.10.G1 konsekvensrettes.

Bestemmelserne omkring byggemulighederne ændres således at det er muligt at opføre skorstene i nødvendig højde, udstyr til røggasrensning i 120 m, siloer i 65 m og øvrige bygninger i 40 m. Bestemmelsen omkring bebyggelsens maksimale volumen på 3m3/m2 fjernes da bestemmelsen kan hindre at produktionsanlægget opføres miljømæssigt mest hensigtsmæssigt, fx ved at hele eller dele af produktionsanlægget indkapsles i en støjdæmpende skal.

 

Konsekvenser af ændringerne for virksomhederne

Der skabes et planmæssigt grundlag for at udvide cementproduktionen og faciliteter der knytter sig til cementproduktionen, fx oparbejdning af biobrændsler til brug i cementproduktionen. Der åbnes ikke mulighed for en egentlig udvikling af industriområdet til formål der ikke har relation til cementproduktionen.

Overordnede bindinger

Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt med tilhørende regionplantillæg er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplanlægning og planmyndigheden er nu Miljøministeriet (Miljøcenter Århus ).

Størstedelen af området der inddrages til erhvervsformål er udlagt som regionalt råstofområde. Tillægget åbner mulighed for byggeri inden for det regionale råstofområde. Det forudsættes, at den del af området, der ligger i udpeget råstofområde i regionplan 2005 udtages i den kommende råstofplan fra Region Nordjylland. Råstofplanen forventes vedtaget i foråret 2008 og der er derfor ikke behov for at ophæve regionplanens bestemmelser i et kommuneplantillæg.

I regionplanens kapitel 5.5 er en del af området der inddrages til erhvervsformål udlagt som regionalt kystlandskab område A, der i princippet skal friholdes for byggeri og anlæg.

En forudsætning for kommuneplantillæggets virkeliggørelse er at regionplanens retningslinjer vedrørende friholdelse af det regionale kystlandskab område A for byggeri og anlæg ophæves inden for kommuneplantillæggets område.

Følgende punkter fremføres som begrundelser for at ophæve regionplanens retningslinjer vedrørende friholdelse af det regionale kystlandskab område A for byggeri og anlæg inden for lokalplanens område:

 1. Enhver udvidelse af Aalborg Portland vil berøre interesser i kystnærhedszonen. Den planlægningsmæssige begrundelse for at udlægge kystzonearealer til byudvikling er således at sikre en byudvikling i sammenhæng med de eksisterende by- og erhvervsområder. I Aalborg Portlands tilfælde planlægning for udvidelse af virksomheden i tilknytning til den eksisterende cementfabrik, hvor råstofferne også findes. Store dele (ca. 2/3) af de udlagte arealer er i dag inddraget i cementproduktionen.
 2. Det er ikke realistisk at placere en ny udvidelse med lagerfaciliteter uden for kystnærhedszonen på 3 km, eller uden for det udpegede regionale kystlandskab område A, idet afstanden til havnefaciliteter med ind- og udskibning af store mængder brændsler, råmaterialer og færdigprodukter dermed bliver for stor. Nærhed til Aalborg Portlands egen havn er således en væsentlig funktionel begrundelse for at placere lagerbygninger i kystnært område - i direkte sammenhæng med de eksisterende faciliteter.
 3. En alternativ placering af funktionerne i området tættest på kysten, fx bag eksisterende fabriksbebyggelse eller i større afstand fra kysten vil betyde at miljøpåvirkningerne flyttes tættere på miljøfølsomme aktiviteter, herunder kolonihaver og boliger.
 4. I området tættest på kysten findes en eksisterende asfalteret to-sporet transportvej, der kan benyttes til fremtidige lagerbygninger. Vejen anvendes allerede i dag til aktiviteter, der er forbundet med fabrikkens drift - dvs. tunge køretøjer med transport af kisaske til formalingsanlæg og deponering af affald på fyldplads.
Miljøvurdering

Formålet med Lov om miljøvurdering af planer og programmer er at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor skal offentlige myndigheder udarbejde en miljøvurdering, hvis gennemførelse af planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Kommuneplantillæg 4.006 og lokalplan 4-9-101 er omfattet af lovens § 3 stk. 1, idet tillægget fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser som beskrevet i lovens bilag 4, pkt. 5b, der vedrører "Mineralindustrien - Anlæg til cementfremstilling".

Kommunen har derfor foretaget en screening efter kriterierne i lovens bilag 2 for at vurdere, om planlægningen kan give anledning til en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet. Resultatet af denne screening er, at kommuneplantillæggets ændringer medfører at der gennemføres en miljøvurdering af det ændrede plangrundlag.

I det følgende ses et ikke-teknisk resumé af miljøvurderingen. Den samlede miljøvurdering kan ses i miljørapporten.

Resume af miljørapport

Kommuneplantillæg 4.006 og Lokalplan 4-9-101 åbner mulighed for at udvide Aalborg Portlands cementfabrik. Udvidelsen indeholder bl.a.:

 • Udvidelse af det eksisterende cementlaboratorium
 • Udvidelse af lagerfaciliteterne i området nord for Rørdalsvej
 • Udvidelse af faciliteterne for anvendelse af biobrændsel og genanvendelse af ressourcer
 • Udvidelse af havnefaciliteterne

Den valgte løsning bygger på Aalborg Portlands overvejelser omkring virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder og strategier og åbner mulighed for en god disponering af de fremtidige udvidelser og opgraderinger af produktionsanlægget, idet der udlægges nye arealer omkring det eksisterende produktionsanlæg.

Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af  aktiviteterne.

Miljøstatus og miljøkonsekvenser

Produktionen af cement påvirker det omgivende miljø. De væsentligste påvirkninger af det omgivende miljø er undersøgt, og følgende er fremhævet:

Biologisk mangfoldighed
De arealer, der inddrages til cementfremstilling og relaterede aktiviteter i lokalplanen, ligger tæt på / er integreret i det eksisterende fabriksområde, og er således allerede i dag påvirket af menneskelig aktivitet. Endvidere er der ikke registreret truede dyre- eller plantearter eller lignende specielle forhold inden for lokalplanens delområder. Den samlede miljøpåvirkning i forhold til den biologiske mangfoldighed vurderes således at være begrænset.

Landskab og jordbund
Det vurderes at anlægget vil være synligt vidt omkring ligesom de eksisterende anlæg. Det vurderes at kysten vil blive påvirket visuelt, særligt ved byggeriet langs med kysten i delområde F, men at påvirkningerne vil kunne udformes i overensstemmelse med det visuelle udtryk, der i forvejen er i området, med store skorstene, tankanlæg og store bygningsvoluminer.

Det vurderes endvidere at der kan være en risiko for forurening af jorden ved de planlagte aktiviteter, men dels vurderes risikoen til at være lille og dels vil konsekvenserne være mindre alvorlige, da lokalplanområdet er beliggende i et område med begrænset drikkevandsinteresse og de omkringliggende områder i forvejen er forurenet.

Vand
Aktiviteterne inden for lokalplanområdet vil, i uheldige tilfælde, kunne påvirke grundvandskvaliteten i negativ retning. Sammenholdes den lille risiko for uheld med udpegningen som drikkevands-område med begrænsede drikkevandsinteresser, vurderes det, at miljøpåvirkningen i forhold til vand samlet set vil være uden væsentlig betydning.

Luft
Luftforurening reguleres i forhold til miljøgodkendelsen med stillingtagen til BAT og aktuelle grænseværdier. Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljø-godkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteterne.

Støj
Støjniveauet reguleres i forhold til miljøgodkendelsen med stillingtagen til BAT og aktuelle grænseværdier samt igennem Aalborg Portlands igangværende arbejde med støjdæmpning . Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteterne.

Kulturarv
Det vurderes at bygninger og anlæg inden for lokalplan 4-9-101 ikke vil påvirke bevaringsværdien i de udpegede bygninger, ligesom det samlede indtryk af kulturmiljøet Aalborg Portland ikke forrin-ges, men snarere sikres som et levende kulturmiljø med udbygning af produktionsanlægget. Lokalplanen påvirker Rørdal kirkes visuelle omgivelser, men da kirken allerede i dag er væsentligt påvirket visuelt vil den nye påvirkning være marginal.

Ressourcer og affald
Samlet set vil de udvidelsesmuligheder, lokalplanen giver, betyde, at der potentielt er et større forbrug af ressourcer, samt afledte affaldsprodukter. Anvendelsen af BAT (Best Available Technology) forventes at øge virkningsgraden og minimere spild i forhold til den nuværende produktion.


Sikkerhed
Lokalplanen forventes ikke at påvirke sikkerhedssituationen mht. brand, eksplosion og giftpåvirkning.

Socioøkonomiske konsekvenser
Lokalplanen fastlægger rammer for udbygningen af cementfabrikken i fremtiden, der kan være med til at fastholde og evt. udbygge cementfabrikkens markedsandele i et konkurrencepræget marked. Den socioøkonomiske effekt af lokalplanen er således at være med til at sikre en værdifuld arbejdsplads og dermed beskæftigelsen for de mennesker, der direkte eller indirekte er beskæftiget med cementproduktionen, i en region hvor arbejdsløsheden ligger over landsgennemsnittet.

Det skal fremhæves, at miljøpåvirkningen i den vurderede plan ikke er væsentligt større end ved gennemførelse af 0-alternativet, bl.a. fordi 0-alternativer, der bygger på eksisterende planer, rummer mulighed for en begrænset udbygning af produktionsanlægget.

Et aktuelt projekt vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteten.