Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4-008, Eternitten

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanrammeområde 4.2.B8 og 4.2.D3 Eternitten. Tillægget følger lokalplan 4-2-105.

Gældende kommuneplanrammer
Forslag til kommuneplanrammer

Baggrunden for ændringerne
Der er som en del af det lokalplanforberedende arbejde for Eternittens boligområde udarbejdet en helhedsplan for området. Helhedsplanen lægger op til at justere anvendelses- og byggemuligheder i dele af området - set i forhold til de tidligere vedtagne kommuneplanrammer.

Formålet med tillægget er således at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og forslag til lokalplan 4-2-105 og derved muliggøre realiseringen af helhedsplanen.

Beskrivelse af ændringerne
Tillæg 4-008 medfører følgende ændringer i kommuneplanen:

  • De tidligere kommuneplanrammer lagde op til at 4.2.B8 kunne bebygges med tæt-lav boliger. Ændringen med nærværende tillæg består i at der for det trekantede sydøstlige plateau nu også gives mulighed for etageboliger i 4-6 etager. Formålet er at udnytte udsigtskvaliteterne mere optimalt. Forudsætningen for de ændrede byggemuligheder er at parkering som hovedprincip placeres under terræn. Det er også en forudsætning at bebyggelsens udformning rummer arkitektonisk nytænkning.
  • Der gives også mulighed for at bebyggelse på fladen i begrænset omfang kan opføres som etageboliger - forudsætningen er at bebyggelsen i sin udformning har tæt-lav karakter.
  • Grænsen mellem rammeområde 4.2.B8 og 4.2.D3 ændres desuden så en mindre andel af det ubebyggede areal indlemmes i det blandede område. Arbejdet med helhedsplanen har vist at denne del af området ikke egner sig til boligformål, men udnyttes bedst til blandede byformål.
  • Som konsekvens heraf ændres også byggemulighederne så en blandet bebyggelse på et ubebyggede areal vil kunne opføres i op til 4 etager/17 m under forudsætning af at parkering som hovedprincip placeres under terræn eller i p-hus. Det er også en forudsætning at bebyggelsens udformning rummer arkitektonisk nytænkning.
  • Samlet set øger tillægget områdets bebyggelsesprocent fra 25 til 50 % for det delareal som indlemmes i 4.2.D3 og fra 25 til 32 % for 4.2.B8.
Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004). Miljørapporten fremgår af lokalplanens redegørelse. Miljørapporten beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. 

Lokalplanforslagets miljørapport beskriver også konsekvenserne af de ændrede byggemuligheder jf. dette kommuneplantillæg.

18-05-2009