Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.059 for nyt lokalcenterområde mm. ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Ændringer i kommuneplanrammer:

Nyt rammeområde 4.4.C3
Med kommuneplantillæg 4.059 udlægges et nyt lokalcenterområde omkring vejkrydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej, således at en mindre del af rammeområde 4.4.B5 Fredrik Bajers Vej og den centrale del af rammeområde 4.4.O5 AAU Fredrik Bajers Vej ændres til centerområde 4.4.C3 Fredrik Bajers Vej.

Rammeområde 4.4.B5 Fredrik Bajers Vej
I området der ligger mellem Damstræde og Toppentuestien ud mod Fredrik Bajers Vej udpeges en fortætningszone.

I fortætningszonen ændres det maksimalt tilladte etageantal fra 2 til 4 etager og den maksimalt tilladte bygningshøjde ændres fra 10 til 16 m, samtidigt øges bebyggelsesprocenten fra 35 til 80.

Rammeområdet 4.4.O5 AAU Fredrik Bajers Vej
Muligheden for at bygge henover Fredrik Bajers Vej fjernes. Bybåndet udvides mod nord omkring Fredrik Bajers Vej. Boliger, service, fritidsformål, restauranter og enkelstående butikker er fjernet fra anvendelseskategorierne. Bestemmelsen om bebyggelsesprocent er fjernet, men der er samtidigt tilføjet en formålsbeskrivelse der sikrer gode og sammenhængende fri- og opholdsarealer.

 4-059_rammer _foer _3 (1) 4-059_rammer _efter _3
Gældende kommuneplanrammer
Forslag til nye kommuneplanrammer

Justering af retningslinje for butikker
Det nye lokalcenterområde er i dag ikke omfattet af retningslinje 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre. For at muliggøre etablering af et lokalcenter på Fredrik Bajers Vej, udlægges der et nyt område til butikker med en arealramme til detailhandel på 3.000 m². Der gives mulighed for etablering af op til 2 dagligvarebutikker med op til 1.200 m² pr. butik og udvalgsvarebutikker med op til 500 m² pr. butik.

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af et ønske om, dels at sikre udviklingsmuligheder for Aalborg Universitet (AAU), og dels at skabe et nyt attraktivt omdrejningspunkt for bylivet i Universitetsområdet ved krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej. Dette skal bl.a. sikres ved by- og funktionsmæssig fortætning og ved etablering af en ny pladsdannelse – 'Campus Forum' – hvor der også etableres station for den nye højklassede busforbindelse BRT.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med de strategiske mål fra den overordnede planlægning, herunder at der skal skabes mødesteder, der fremmer bæredygtige mobilitetsløsninger og byvæksten skal koncentreres i vækstaksen.

Sideløbende med kommuneplantillægget er der udarbejdet et forslag til lokalplan - lokalplan 4-4-118.

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til lokal centerformål - rammeområde 4.4.C3 Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej omkring vejkrydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej. Det sker ved at inddrage en mindre del af rammeområde 4.4.B5 som i dag overvejende bruges til parkering, samt den centrale del af rammeområde 4.4.O5 AAU Fredrik Bajers Vej som ligeledes i dag bruges til parkering og delvist er bebygget. Rammeområde 4.4.O5 giver i dag mulighed for enkeltstående butikker. Med udlægning af et lokalcenterområde skal der fremover gives mulighed for, at sammenlokalisere butikker mv. til at understøtte målet om at skabe et samlingspunkt og mødested. Lokalcentret har en lokal betydning, og ændrer ikke væsentligt på detailhandelsstrukturen i forhold til gældende planforhold (den gældende kommuneplan giver plads til 1000 m² enkeltstående butik). Det strategiske mål med lokalcentret er, at skabe et lokalt mødested der hvor mange mobilitetsstrømme samles, både i dag og strategisk på sigt. Bybåndet udvides, så hele det nye rammeområde er omfattet. I bybåndet gives der i dag mulighed for højere bebyggelse under hensyntagen til omgivelser, dette princip videreføres. Formålet er at muliggøre en by- og funktionsmæssig fortætning af området og tillade en bred vifte af anvendelser for at muliggøre en funktionsblanding der medvirker til et levende by- og campusmiljø.

Rammeområde 4.4.B5 Fredrik Bajers Vej: I området der ligger mellem Damstræde og Toppentuestien ud mod Fredrik Bajers Vej udpeges en fortætningszone. Formålet er at skabe en god bymæssig overgang mellem den høje bebyggelse i det nye lokalcenterområde hen til de omkringliggende byområder med en lavere bebyggelse.

Rammeområde 4.4.O5 AAU Fredrik Bajers Vej øst: Området har været udbygget igennem en længere tidsperiode. Byggemulighederne og fortætningsinteresser videreføres i princippet uændret, men bestemmelsen om bebyggelsesprocent fjernes, da den ikke vil kunne leve op til den mulige bygningshøjde sammenholdt med det matrikulære areal, og heller ikke kunne administreres under de givne ejendomsforhold, dette særligt i forbindelse med udstykningssager. Samtidigt sikres det dog i formålsbeskrivelsen, at der skal etableres gode fri- og opholdsarealer mellem og omkring bebyggelserne. Det præciseres også at byparken skal friholdes for bebyggelse og bibeholdes som et vigtigt fælles opholdsareal og mødested på campus. Boliger, service, fritidsformål, restauranter og enkelstående butikker er fjernet fra anvendelseskategorierne, idet disse fælles byfunktioner ønskes koncentreret omkring det nye lokalcenterområde for at skabe synergieffekter og samle kræfterne der tiltrækker bylivet.

Detailhandelsredegørelse

Aalborg Kommune ønsker at få udlagt et nyt lokalcenter ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej med en samlet arealramme til detailhandel på 3.000 m² og med en maksimal butiksstørrelse på 1.200 m² pr. dagligvarebutik og 500 m² pr. udvalgsvarebutik.

Udlæg af et nyt lokalcenter udløser, at der skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af omfanget af eksisterende bruttoareal til butiksformål, behovet for nybyggeri/omdannelse, det lokale opland, tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt sammenhængen med målene for kommunens detailhandelsstruktur, herunder hvordan det ønskede nye lokalcenter fremmer konkurrence og et varieret butiksudbud i området.

Redegørelseskravet er tilgodeset med en særligt udarbejdet detailhandelsanalyse fra COWI: ”Redegørelse for nyt lokalcenter 4.4.C3 AAU Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej” af 13. juni 2018. Redegørelsen kan ses under dette link.

Redegørelsen konkluderer, at planlovens krav om at der skal være et tilstrækkeligt lokalt opland til et nyudpeget lokalcenter, let kan opfyldes. Endvidere vurderes det i redegørelsen, at det er realistisk, at der umiddelbart etableres en dagligvarebutik på 1.200 m² eventuelt suppleret med mindre udvalgsvarebutikker. Med en samlet ramme på 3.000 m² vil der være plads til på sigt at udvikle detailhandlen i lokalcentret med yderligere butikker.

Med udlægningen af det ønskede lokalcenter skabes der mulighed for at borgerne får adgang til et lokalt udbud af daglig- og udvalgsvarer, hvilket øger bydelens attraktivitet og understøtter det strategiske planlægningsmål om at skabe et centralt knudepunkt og mødested i bydelen.

Natura 2000 områder

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Lokalplanområdet ligger som en del af den eksisterende bymæssige bebyggelse. Nærmeste Natura 2000-område, Natura 2000-område nr. 15 'Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal', ligger ca. 11 km vest for lokalplanområdet.

Grundet den betydelige afstand vurderes det, at lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder beskyttelsesinteresserne i udpegningsgrundlaget.

Bilag IV arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Der er ikke registreret beskyttet natur eller beskyttede arter inden for området, men lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Da området ligger i det eksisterende byområde uden større grønne områder vurderes det, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

17-06-2019