Kommuneplan forsiden

Redegørelse 4.067 erhvervsområde syd for det nye Universitetshospital, Aalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
Ny Gældende
Ny kommuneplanramme 4.4.H2, Egnsplanvej
Gældende kommuneplanramme 7.9.A3

Tillægget vedrører et landområdet syd for det nye Universitetshospital i kommuneplanramme 7.9.A3 Lundby Mark - landbrugsområde. Med kommuneplantillægget ændres en del af rammeområdet på ca. 7 ha til et erhvervsområde i kommuenplanramme 4.4.H2 Egnsplanvej til brug for transport- og logistikvirksomheder. Derudover er der foretaget redaktionelle rettelser/justeringer af kommuneplanrammen.

Tillægget er udarbejdet for at åbne mulighed for at placere et erhvervsområde til transport- og logistikvirksomheder, med mulighed for at etablere et busdepot med dertilhørende anlæg og funktioner, og dermed danne basis for vedtagelsen af lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet.

By- og bydelsafgrænsning
Som følge af ændringen udvides by- og bydelsafgrænsningen af Universitetsområdet, så den også dækker dette område.

Retningslinje
Området er desuden udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde i retningslinje 11.2.2 Særlige værdifulde landbrugsområder. Som følge af, at der udlægges et erhvervsområde i kommuneplanramme 4.4.H2 Egnsplanvej, justeres udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder.

Ny Før
Særlige værdifulde landbrugsområder efter. 
Særlige værdifulde landbrugsområder før. 

Det er vurderingen, at der er tale om en mindre ændring af det særlige værdifulde landbrugsområde. Af de ca. 7 ha er ca. 3,5 ha dyrket landbrugsjord og indgår i et større særligt værdifuldt landbrugsområde på ca. 2.000 ha. De øvrige godt ca. 3 ha har været drevet som gartneri, men er ikke længere i drift, og ca. 0,5 ha er en eksisterende bolig i området. Der er i nærområdet ikke bedrifter med nævneværdigt dyrehold.

Området ligger bynært og mellem det nye Universitetshospital og en erhvervsvirksomhed. Busdepotet skal benyttes til Aalborg Kommunes offentlige busser, ligger bynært, er samfundsvigtig og har et almennyttigt formål. Det er således vurderingen, at det er af mindre betydning at inddrage et areal, som for hovedpartens vedkommende er et tidligere gartneri, til byformål.

Aalborg Kommune er i øjeblikket i gang med en større revision af retningslinjerne for det åbne land i kommuneplanen for Aalborg Kommune.

Landskab
Området er et sårbart sted, fordi Indkildedalen møder Romdrup Ådal. Dalene afgrænses af markante bakker, der ligger som øer i landskabet. Indkildedalen fungerer som Aalborg bys fysiske afgrænsning mod syd-øst, og skal være en synlig afgrænsning mellem Aalborg og Gistrup. Arealet syd og øst for området kan på sigt skabe en fin overgang mellem bakken og de flade enge i dalene.

Landskabsprincip
Illustrationen viser det samlede erhvervsområdes indpasning i landskabet.

Regnvand
Regnvand skal som udgangspunkt håndteres inden for området. Dog kan regnvandshåndteringen håndteres uden for området, såfremt det ud fra en planlægningsmæssig betragtning findes hensigtsmæssigt.

Planforslagets baggrund

Planforslaget er udarbejdet for at give planmæssige muligheder for at etablere transport- og logistikvirksomheder, og dermed muligheden for etablering af et busdepot, der på sigt forventes at indeholde alle bybusser i Aalborg.

I forhold til et busdepot er der behov for et netto areal på ca. 5 ha, som skal placeres i det sydøstlige Aalborg tæt på byens overordnede vejnet. Området har mod nord Egnsplanvej og mod øst Hadsund Landevej, og samtidig ligger området tæt på traceet for den fremtidige Plusbus.

 

Kommuneplanen i dag

Området ligger i dag i landzone i et landbrugsområde udlagt  i kommuneplanramme 7.9.A3 Lundby Mark. Der er tale om en større kommuneplanramme, der dækker store arealer af det åbne land. Området omfatter både en del af bakkelandskabet og Romdrup Ådal.

Anvendelsesbestemmelserne er "brede" og er fastlagt til rekreative formål, landbrug (ekstensiv), naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, skovrejsning, råstofgravning og enkelte tekniske anlæg.

Mod nord afgrænses området af kommuneplanramme 4.4.06 Øst for Selma Lagerlöfs Vej (sygehusområde). Mod syd afgrænses området af et erhvervsområde 4.4.H1 Hadsundvej.

Den lokale debat

Forud for dette kommuneplantillæg har der været afholdt en fordebat i perioden fra den 4. oktober til den 1. november 2019. I fordebatten blev der udsendt og offentliggjort et debatmateriale, hvor der blev indkaldt ideer, synspunkter og forslag til det videre planlægningsarbejde, for en planlægning for området syd for det nye Universitetshospital.

I offentlighedsfasen modtog kommunen 12 henvendelser, som alle er blevet behandlet på møde i By- og Landskabsudvalget den 5. december 2019.

I perioden fra den 2. oktober til den 27. november 2020 har der været offentlig høring på kommuneplantillægget sammen med forslag til lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet. I offentlighedsfasen modtog kommunen ialt 5 indsigelser/bemærkninger, som alle er behandlet i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplantillægget.

Overordnede bindinger

Råstof
Der er ikke områder udpeget som graveområder i og i nærheden af dette erhvervsområde.

Natura 2000
Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til et i forvejen bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, som ligger ca. 10 km syd for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes det, at planlægningen hverken i sig selv, eller sammen med andre planer og projekter, vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt  kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at områdets læhegn fungerer som ledelinie for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Eltransmission
I den nordlige og vestlige del af området ligger 400kV ledninger, som der skal tages hensyn til i den mere detaljerede planlægning. Der må ikke ske fysiske ændringer i serviturbælterne, uden at Energinet har vurderet og godkendt det konkrete projekt.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store miljøbelastende projekter listet i lovens bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område, eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.

For at danne et overblik over om kommuneplantillægget kan  få væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.

Miljørapporten af kommuneplantillægget er foretaget sammen med miljøvurderingen af lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet og findes i en selvstændig rapport, som kan ses her.

18-01-2021