Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.025 for ændrede byggemuligheder ved Blåkildevej m.fl. i Øst Aalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Den eksisterende kommuneplanramme 4.6.B3 Blåkildevej m.fl. er ændret til 4.6.D1 Blåkildevej m.fl. og der bliver mulighed for en fortætning/udbygning af området:

  • Bilag K er tilrettet, så bilaget ikke længere er gældende inden for kommuneplanrammen.
  • Bebyggelsesprocenten for området ændres til 40 % for tæt/lav bebyggelse, 60 % for etagebebyggelse og 45 % for anden bebyggelse. Dette er i overensstemmelse med bygningsreglementets aktuelle regler.
  • Etageantal ændres fra 2,5 til 8 etager for etagebebyggelse og fra 1 til 2 etager for tæt/lav bebyggelse
  • Bygningshøjden hæves fra max 12,5 m for etagebebyggelse til max 27 m for etagebebyggelse.
  • Rammeområdet ændrer navn fra 4.6.B3 til 4.6.D1. I den forbindelse er anvendelseskategorierne er gjort bredere, så der er mulighed for flere forskelligartede anvendelser af området, som dog skal være uden væsentlige genevirkninger for naboer.
  • Det grønne område mellem Vanggården og Blåkildevej er reduceret som vist på nedenstående kort. Det grønne område indgår i kommuneplanens illustrationsplan og skal friholdes for byggeri. Der bliver mulighed for at etablere tæt/lav bebyggelse i en del af området.
 4-025_groent _foer  4-025_groent _efter
Før ændring Efter ændring

Derudover er der sket redaktionelle ændringer og opdateringer.

Planforslagets baggrund

Himmerland Boligforening har et ønske om at forny og forandre området ved Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej (også kaldet Kildeparken). Den overordnede vision er at ændre området fra en række ensartede, nedslidte og utidssvarende boligområder med stor fraflytning til en mere mangfoldig bydel med større sammenhængskraft.

Der blev i 2011 præsenteret en helhedsplan, "Kildeparken 2020", som grundlag for Himmerland Boligforenings ansøgning til Landsbyggefonden om renoveringsstøtte til de 3 boligafdelinger. Afdelingerne er med i det boligsociale projekt "9220 Aalborg Øst" sammen med 9 andre afdelinger tilhørende 4 boligorganisationer. I december 2012 godkendte byrådet helhedsplanen "Kildeparken 2020" som ramme for de kommende års renoveringsarbejder.

Første etape var realiseringen af Sundsheds- og kvartershuset i 2012. Næste etape bliver en omdannelse af området ved Blåkildevej, som lokalplan 4-6-104 omhandler. Denne lokalplan følger dette til kommuneplantillæg. Senere vil blive udarbejdet lokalplan for Ravnkildevej og Fyrkildevej.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-6-104 Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg.

16-06-2014