Kommuneplan forsiden

10.1.B1 Teglageren, Solbakken m.fl.

Mål

Området ved Teglageren og Solbakken er et stort set udbygget boligområde. Det er målet at fastholde dels de grønne strukturer i området i form af grønne kiler og opholdsarealer, og dels de fantastiske langstrakte kig mod vest over fjordlandskabet.

101B1-udsigt 1_150
Der er udsigt til fjorden fra den vestlige del af området
 
 
 

Solhøj set fra syd
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af traditionelle parcelhuse - åben/lav bebyggelse, og tæt-lav bebyggelse i form af række- og dobbelthuse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Arkitektur - Byrum og landskab

Udsigtskilerne er særligt markante på de vestvendte skråninger, hvor de tilfører nogle markante kvaliteter til området.

101B1-udsigt 2_150
Udsigt til fjorden
 

Grøn kile ved Solhøj
Trafik - Veje og stier

De to øst-vestgående stiforbindelser - Solstien og Teglstien - samt stien langs Grydstedvej er vigtige i forhold til at sikre sammenhæng i det overordnede stinet i byen.

Der bør arbejdes for en fremtidig stiforbindelse vest for området, da der er gode udsigtsmuligheder til fjorden.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 45 for tæt-lav.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og 10% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Udsigtskilerne mod fjordlandskabet og det åbne land skal sikres.
Udsigtskvaliteter skal sikres fra områdets friarealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer