Kommuneplan forsiden

10.1.B20 Kræmmer­gade

Mål

Området er et byomdannelsesområde - primært til boligformål. 

Det er målet, at der etableres en ny central boligbebyggelse, der i kraft af sin beliggenhed ved bykanten mod fjorden har en meget attraktiv beliggenhed i byen.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af tæt-lav bebyggelse. Det er tanken at bebyggelsen opføres i varierende højder, der samtidig skaber en helhed i bebyggelsen.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

101B20_150
En del af Saltboderne er opført.
Byggemuligheder

I henhold til Vejloven er der fra Aalborgvejs vejmidte fastsat en byggelinje på 17,5 meter.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A). I den gældende lokalplan er der fastsat en støjbyggelinje på 55 meter fra Aalborgvej, som skal medvirke til at sikre dette.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger som en del af den langstrakte byfront ud mod fjorden. 

Det handler om at skabe en bedre sammenhæng mellem byen og fjorden, og i dette arbejde er de mellemliggende arealer - byfronten - et centralt element.

Særligt to forhold er i fokus:

  • Strandengsarealerne, der er kendetegnende for kystområdet ved Nibe, skal styrkes, så de bliver endnu mere synlige - eksempelvis ved at de slynger sig ind mellem husene/byggefelterne, og derved skaber en bedre sammenhæng til byen.
  • Sigtelinjerne mellem byen og fjorden skal sikres, så den nære sammenhæng mellem midtbyen og fjorden bliver synlig (begge veje), og der kan endvidere arbejdes mere med stiforbindelser, så der også rent fysisk bliver en bedre sammenhæng.

Det kan undersøges nærmere om der er mulighed for at føre en kanal fra fjorden ind mellem den fremtidige boligbebyggelse.

101B20_oversigtskort
Fremtidigt byggeri er vist med lilla. Tyvedalsstiens forløb er vist med rød streg.
Trafik - Veje og stier

Tyvedalsstiens forløb gennem området skal synliggøres. Der er etableret helleanlæg ved Tyvedalsstiens krydsning af Aalborgvej for at gøre det mere sikkert at krydse vejen, som adskiller byen fra havnen.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 100 for området som helhed
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11 m. Mindst 1/3 af bebyggelsen dog max. 9 m
Byggelinier: 17,5 meter fra vejmidte Aalborgvej
Fælles opholdsareal: Der skal tilvejebringes friarealer svarende til min. 25% af boligarealet
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Sigtelinjer mellem byen og fjorden skal sikres
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer