Kommuneplan forsiden

10.1.R9 Aalborgvej nord

Mål

Området skal fastholdes som et offentligt friareal i form af mose- og strandengsarealer. Området er omfattet af strandbeskyttelse og er udpeget til beskyttet natur, og skal henligge uden nogen muligheder for bebyggelse, skiltning mv.

Området kan indeholde anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsninger) såfremt dette kan indpasses.


Strandengen mod nord
Anvendelse

Den eksisterende holdeplads på Aalborgvej i den nordlige del af området kan opretholdes indenfor de eksisterende fysiske rammer.

Mindre dele af området kan indrettes til parkeringsområde for kommende boligbebyggelse.

Miljø

Der kan muligvis ved behov etableres et regnvandsbassin i området til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning).

Arkitektur - Byrum og landskab

Strandengsarealerne er meget karakteristiske i området mellem fjorden og byen. Det er vigtigt at disse arealer og udformningen af dem fastholdes som et gennemgående element i hele byfronten mod fjorden. Der arbejdes med at få skabt en større sammenhæng mellem by og fjord, og her vil disse arealer sammen med en bedre tilgængelighed (stiforbindelser) være vigtige elementer.

Langs områdets afgrænsning mod erhvervsområde 10.1.I1 skal etableres og opretholdes et slørende beplantningsbælte med en bredde på mindst 5 meter.


Strandengen langs Kræmmergade
25-04-2016
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg (underjordiske)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Området friholdes for bebyggelse, skiltning og oplag
Miljø
Der kan muligvis etableres LAR-løsning i området (se Byudviklingsplan).
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets karakter og udformning skal sikres
Der skal etableres et beplantningsbælte langs afgrænsningen til erhvervsområde 10.1.I1
Zoneforhold
Byzone
Andre planer