Kommuneplan forsiden

10.1.B15 Høje Nibe

Mål

Området er meget kuperet skrånende mod fjorden, hvilket giver grundlag for at lave et attraktivt boligområde med udsigtsvillaer, som har naturen og store rekreative arealer lige uden for døren.

Det er målet at udvikle området ud fra de ganske særlige kvaliteter, der er tilstede i området.

I den sydlige del af området ligger svømmehallen og i dette område er der mulighed for yderligere boligbebyggelse.

101B15udsigt _150
Udsigt til fjorden fra Høje Nibe.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af åben/lav, tæt/lav eller etage-bebyggelse.

Denne hovedanvendelse er også gældende for området, hvor svømmehallen er beliggende. Hvis svømmehallen på et tidspunkt flyttes til en anden placering i byen, vil der således kunne etableres boliger på området. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Byggemuligheder

Byggeri skal placeres 30 meter fra skovbrynet mod nord.

Miljø

Umiddelbart nordvest for den nordligste del af området ligger et større erhvervsområde. Afstanden er dog minimum 70 meter, men det skal sikres, at støjkravene for erhvervsområdet overholdes og dermed ikke medfører gener i boligområdet.

Den årligt tilbagevendede Nibe Festival har en del af sine aktiviteter op til området, hvilket i en kortere periode giver anledning til nogle støjgener. Det giver dog ikke anledning til at fastsætte skærpede miljøkrav i den forbindelse.

Arkitektur - Byrum og landskab

De udsigtskiler, der er opstået som en følge af beliggenheden af veje og fællesarealer, skal fastholdes og styrkes som et markant element i hele bebyggelsen.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelser fra de fælles friarealer i området og til byens overordnede stisystem og de omkringliggende rekreative arealer skal sikres.

101B15sti _150
Stiforbindelse øst for området skaber forbindelse til Skalskoven og de rekreative arealer.
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav, tæt/lav, etage)

Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 (for etage max. 40)

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m (dog max. 15 m for svømmehal)

Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Udsigtskiler skal sikres
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer