Kommuneplan forsiden

10.1.D5 Strandgade

Mål

Området er et byomdannelsesområde der ligger centralt mellem byen og fjorden. Det er målet, at der etableres en ny central bebyggelse, der i kraft af sin beliggenhed ved bykanten, som byens ansigt mod fjorden, har en meget attraktiv beliggenhed i byen.

101D5rådhus
Området set fra syd med det tidligere rådhus i baggrunden.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål  i form af tæt-lav bebyggelse samt ikke generende erhverv (f.eks. kontor eller klinik).

 

Byggemuligheder

Den maksimale byggehøjde på 8,5 meter regnes fra Strandgade-niveau, da hovedparten af området er hævet her over.

En stor del af rammeområdet er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Det kan derfor hverken anvendes til bebyggelse eller som friareal, men skal henligge som et åbent strandengsareal.

Områdets afgrænsning (skel) mod Strandgade ligger i dag i selve gadeforløbet, så de eksisterende parkeringspladser er beliggende på grunden. Ved etablering af en ny bebyggelse kan også dette areal indgå, hvilket så vil betyde et smallere og bedre defineret gaderum end i dag.

Fra de øst-vest gående gader, øst for rammområdet, er det målet at der skal være flere og bedre kig til fjorden, derfor skal der ikke etableres yderligere bebyggelse for enden af disse gader som forhindrer kig til/fra fjorden. 

101D5strandgade
Strandgade med det brede gaderum kan bearbejdes.
Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen - særligt fra omfartsvejen - ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

For at klarlægge støjproblemet er der udarbejdet støjberegninger, som alt efter hastigheden på omfartsvejen har indflydelse på byggemulighederne. De viser, at afstanden mellem en kommende bebyggelse og omfartsvejen under alle omstændigheder vil blive større end den er i dag. Der skal arbejdes mere detaljeret med problematikken i lokalplanlægningen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger som en del af den langstrakte byfront omkring byen. Der skal arbejdes med, hvordan der kan skabes en bedre sammenhæng mellem byen og fjorden, og i dette arbejde er de mellemliggende arealer - byfronten - et centralt element.

Særligt to forhold er i fokus:

  • Strandengsarealerne, der er kendetegnende for kystområdet ved Nibe, skal styrkes, så de bliver endnu mere synlige - eksempelvis ved at de slynger sig ind mellem husene/byggefelterne, og derved skaber en bedre sammenhæng til byen.
  • Sigtelinierne mellem byen og fjorden skal sikres, så den nære sammenhæng mellem midtbyen og fjorden bliver synlig (begge veje), og der kan endvidere arbejdes mere med stiforbindelser, så der også rent fysisk bliver en bedre sammenhæng.

Området  er omfattet af den bevarende lokalplan, hvilket fastsætter nærmere krav til fremtidigt byggeri. Disse forhold skal der tages højde for i den fremtidige lokalplanlægning for området.

101D5strandgade2
Den sydlige del af Strandgade
Trafik - Veje og stier

Der skal sikres stiforbindelse, der giver mulighed for at passere området mellem Strandgade og Aalborgvej.

Den efterfølgende krydsning af Aalborgvej skal der arbejdes nærmere med, men det er vigtigt, at der etableres en sammenhængende stiforbindelse fra midtbyen til havnen.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Restaurant o.lign.
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:  Max. 50
Etager: 
Max. 2 etager
Højde:
Max. 8,5 meter 
Fælles opholdsareal: Mindst 15%
Arealet omfattet af strandbeskyttelse skal friholdes for bebyggelse.
Udsigtskig fra øst-vendte gader skal friholdes for bebyggelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje  13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Sigtelinier fra byens gader til fjorden skal sikres
En lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Strandgade
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer