Kommuneplan forsiden

10.1.D3 Hovvej

Mål

Det er målet, at det meget centralt beliggende område skal fungere som et attraktivt område med forskelligeartede anvendelser. Bebyggelse skal være udformet med respekt for de traditionelle købstadsbebyggelser og bystrukturer i Nibe.

101D3_150
Jævnstrømmen bygget af boligforeningen Enggaarden er placeret i den vestlige del af området.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Eventuelle tagterrasser udgør en del af friarealerne.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen - særligt fra Hovvej - ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

101D3-hovvej _150
Hovvej.
Arkitektur - Byrum og landskab

Selv om området ikke er omfattet af den bevarende lokalplan for Nibe midtby er det vigtigt, at bebyggelse i forhold til farver, proportioner og materialer tager hensyn til naboområderne mod nord, der netop er omfattet af den bevarende lokalplan.

101D3-jævnstrømmen _150
Ny bebyggelse hvor det tidligere elværk lå. Byggeriet er indrettet til almennyttige boliger.
Trafik - Veje og stier

Tyvedalsstien er et af de centrale stiforløb, der binder de forskellige dele af byen sammen, og har således en vigtig funktion i bestræbelserne på at skabe et sammenhængende overordnet stinet i byen.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 90
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11 m
Fælles opholdsareal: Der skal tilvejebringes friarealer svarende til mindst 25 % af boligarealet
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se  retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Tyvedalsstiens forløb gennem området skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer