Kommuneplan forsiden

10.1.B13 Eventyr­bakken

Mål

Området ved Eventyrbakken er stort set fuldt udbygget. Det er målet at fastholde området med en åben karakter, der med sin beliggenhed tæt på skole, institutions- og fritidsområde samt nuværende og fremtidige rekreative friarealer er et attraktivt område for særligt børnefamilier.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af traditionelle parcelhuse - åben/lav bebyggelse. I den sydvestlige del af området ligger en nyetableret børneinstitution.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Trafik - Veje og stier

Tyvedalsstien, som forløber øst for området, har en meget central funktion i den overordnede stistruktur i byen. 

Ved etablering af byudviklingsområde syd for Eventyrbakken skal stiforbindelserne føres videre til dette område.


Tyvedalsbækken løber i området øst for Eventyrbakken.
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 45 for tæt-lav.
Etager: Max. 1½ for åben-lav, max. 2 for tæt-lav
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og 10% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer