Kommuneplan forsiden

10.1.D4 Området mellem Priorgade og Toften

Mål

Området udgøres af de fjordvendte gader i den gamle bydel. Det er målet, at styrke områdets rolle som et boligområde, der udvikles på de præmisser den historiske og bevaringsværdige midtby stiller, ligesom de øvrige anvendelser i området skal udvikles under hensyntagen hertil.

I området ved tidligere hotel Nibe kan ske en omdannelse af området, som kan være med til at give dette område af midtbyen et løft.

101D4hotelnibe _250
Området ved det tidligere hotel Nibe i Mellemgade udgør et potentielt byomdannelsesområde.
 
101D4_hotel Nibeport _150
Porten ved tidligere hotel Nibe.

101D4_hotel Nibe _150
Baggården ved tidligere hotel Nibe.

Anvendelse

Den primære anvendelse er boligformål, men i kraft af områdets (og bymidtens) særlige købstadskarakter, er det et område med meget liv - både lokalt og turistmæssigt - hvorfor der kan etableres flere forskelligartede anvendelser som service, kunsthåndværk, turistprægede faciliteter mv.

Butikker* kan kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

101D4_Mellemgade _150
Et kig fra Mellemgade ned mod fjorden.
Miljø

Da der er tale om et blandet bolig- og erhvervsområde skal der rettes særlig opmærksomhed på de potentielle miljøkonflikter mellem boliger og erhverv.

Det skal sikres at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er omfattet af den bevarende lokalplan. Renovering og genopførelse i området skal således ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen.

101D4_gyde _150
En af de meget smalle gyder i byen.
Trafik - Veje og stier

Den centrale del af Nibe består af mange snævre gader, som er forbundet via en lang række smøger, stier og lignende. Det er vigtigt at sikre disse forbindelser, da de er et af de meget karakteristiske elementer ved midtbyen.

Tyvedalsstiens forløb mellem butiksområdet ved Toften og Kræmmergade skal sikres som en del af sammenhængen i den overordnede stistruktur.

På sigt vil det være oplagt at se nærmere på afviklingen af trafikken og parkeringsmulighederne i den centrale del af byen. Det vil kunne medvirke til at sikre en bedre sammenhæng - både for de bløde og de hårde trafikanter. 


Tyvedalsstien mellem Kræmmergade og Toften
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik  i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 80
Etager: Max. 1½
Højde: Max 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5 %
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3

Grænseværdier for støj fra veje, se  retningslinje 13.3

Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer