Kommuneplan forsiden

10.1.I2 Skalhuse

Mål

Det er målet, at videreudvikle erhvervsområdet som et attraktivt område, der udnytter den signalværdi der ligger i at have grønne omgivelser med Skalskoven som nabo og den visuelle kontakt med fjorden og fjordlandskabet.

Den nordlige del af området ligger med en stor synlighed ud til Aalborgvej, hvilket kan udgøre en reklameværdi for den enkelte virksomheden.

101I2skrå 2_150
Den nordlige del af området.
Anvendelse

Området skal kunne anvendes til industri-, lager og værkstedsvirksomhed, herunder servicevirksomhed. Tanken er at skabe et område med en blanding af videnserhverv, administrative erhverv og lettere industri i de yderste dele af området, mens de mere støjende erhverv kan lokaliseres i den centrale del af området. Derved vil påvirkningen af støj mv. aftage ud mod naboområderne.

Der kan ikke opføres boliger i området. Eksisterende lovlig beboelse kan dog fortsætte på de gældende vilkår.


Skalhuse set fra Aalborgvej
Byggemuligheder

Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter - bortset fra eventuelle skorstene.

Området er ikke fuldt udbygget og den sydlige del af området er ikke lokalplanlagt eller byggemodnet.

Miljø

Selv om området ligger i god afstand fra områder til by- og boligformål er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle påvirkninger i naboområderne. Her tænkes særligt på påvirkningerne i område 10.1.H2 umiddelbart mod øst.

Der findes i rammeområdet et eksisterende regnvandsbassin (Lokal Afledning af Regnvand - også kaldet LAR-løsning). Dette kan muligvis ved behov udvides.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal afskærmes i forhold til omgivelserne - det åbne land - ved etablering af levende hegn og beplantninger.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".

Tilsvarende er der udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier
Området har gode adgangsforhold til det regionale vejnet (Aalborgvej), hvilket betyder at den tunge trafik - i hvert fald i nord-syd gående retning - kan undgå at komme gennem det centrale byområde i Nibe.

Der er gode gang- og cykelstiforbindelser der forbinder området med Nibe by.

Der er gode muligheder for at komme til og fra området med kollektiv trafik, da Aalborgvej er en af de primære ruter for den regionale bustrafik, og der er stoppested lige nord for området.


Skalhuse - vejforløb mod Aalborgvej
Zoneforhold

Den sydlige del af området skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

25-04-2016
Anvendelse
Kontorer
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Mindre butikker til salg af egne produkter
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 50%
Højde: Max. 8,5 meter
Rumfang: Max. 2,5 m3 pr. m2 grundareal
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3 Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3

Der kan etableres LAR-løsning i området (se Byudviklingsplan).
Arkitektur - Byrum og landskab
Oplag skal afskærmes med beplantning.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå med grøn karakter.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang til området sker fra Aalborgvej

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Individuel naturgas
Zoneforhold
By- og landzone
Andre planer