Kommuneplan forsiden

10.1.D2 Priorgade

Mål

Området er et af byens væsentlige og meget centralt beliggende byomdannelsesområder, der fremadrettet sigter mod en omdannelse til boligformål. Det er målet, at området udvikles til et attraktivt område med forskelligeartede anvendelser. Bebyggelsen skal være udformet med respekt for de traditionelle købstadsbebyggelser og bystrukturer i Nibe.

Anvendelse

En ny bebyggelse kan tage udgangspunkt i udnyttelse/ombygning af den gamle beslagfabriks bygninger ligesom der kan opføres ny bebyggelse. Der kan evt. etableres mindre butikker i stueetagen, hvis de indpasses i gademiljøet og den omkringliggende købstadsbebyggelse - hvilket i øvrigt også gælder bebyggelsen som helhed.


De gamle fabriksbygninger er på begge sider af vejen
Miljø

Da der er tale om et blandet bolig- og erhvervsområde skal der rettes særlig opmærksomhed på de potentielle miljøkonflikter mellem boliger og erhverv.

Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er omfattet af den bevarende lokalplan. Renovering eller genopførelse i området skal således ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen.

101D2_150
Eksempel på en ny bebyggelse i området, der i bebyggelsesstruktur er indpasset i den eksisterende by.
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 90 for området som helhed
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11 m
Fælles opholdsareal: Der skal tilvejebringes friarealer svarende til mindst 25 % af boligarealet
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra veje, se  retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer