Kommuneplan forsiden

10.1.R4 Grydstedvej

Mål

Det er målet, at området skal udvikle sig til et rekreativt grønt område med en bynær beliggendhed. Området skal indgå som en del af en sammenhængende rekreativ forbindelse, som forbinder de forskellige dele af byen med hinanden.

Anvendelse

Området udlægges som et rekreativt grønt område. Dele af området kan evt. beplantes. Der er mulighed for at anlægge stier i området, ligesom der kan indrettes opholdsarealer med bænke, legeredskaber og lignende.

Udover at området skal være med til at forbinde Nibe by på tværs skal det også fungere som rekreativt område for de omkringliggende boligområder.

101R4_150
Området set fra syd
Miljø

Området er udpeget til Område til Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-området) og anvendelse af området til rekreative formål må ikke stride mod denne interesse. Der må således ikke foregå byudvikling i området eller andre aktiviteteter, som kan udgøre en fare for nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet.

Arkitektur - Byrum og landskab

De rekreative forbindelser i Nibe er vigtige at opretholde og forbedre. En mere rekreativ anvendelse af dette område vil være med til at forbedre den grønne ring/mosaik af grønne områder rundt om Nibe.

Stiforbindelse gennem dette område skal være med til at sikre bedre forbindelse mellem Grydstedvej og fjorden. Syd for området udlægges et større areal til skovrejsning.

Trafik - Veje og stier

Langs områdets sydlige afgrænsing er der på matrikelkortet udlagt en byvej, der går mellem Grydstedvej og Løgstørvej. Det er en markvej (et spor i landskabet) der kan komme til at danne en stiforbindelse, der kan skabe forbindelse mellem områderne. Her tænkes særligt på forbindelsen mod øst til område 10.1.R5 på den østlige side af Grydstedvej.

På sigt kan der arbejdes med at sikre forbindelsen videre mod vest mod fjorden.

25-04-2016
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Naturområder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Der kan etableres mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse
Miljø
Område til Særlige Drikkevandsintereser (OSD)
Arkitektur - Byrum og landskab
§3 området mod vest skal friholdes for skovrejsning
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelser til de omkringliggende områder.
Zoneforhold
Landzone