Kommuneplan forsiden

10.1.O8 Kirketorvet og Nibe Kirke

Mål

Det er målet at sikre velfungerende rammer for kirkelige og rekreative aktiviteter. Udviklingen af området skal sikre kirkens fremtrædende placering i bybilledet og styrke områdets rekreative værdier.

101O8_150
Nibe Kirke
Arkitektur - Byrum og landskab

Kirken er meget markant i bybilledet. Der er kig til kirken fra mange gader og stier i midtbyen ligesom tårnet kan ses på længere afstand. Parkområdet som omgiver kirken er med sine store træer med til at understrege kirken som det monument den er.


Kig til kirken fra Over Sønderbakken
Trafik - Veje og stier

Tyvedalsstien, som forbinder butiksområdet ved Skomagertorvet og butiksområdet ved Toften, forløber øst om kirken gennem parkområdet. Dette stiforløb skal sikres, og kan ved en samlet plan for en udvikling af Tyvedalsstien komme til at fremstå endnu mere markant i bybilledet.


Kirken og parkområdet ved Tyvedalsstien
25-04-2016
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken skal fastholdes som landemærke
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer