Kommuneplan forsiden

10.1.O6 Sygehusvej, præstebolig mm.

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området til offentlige formål med en bynær placering og let tilgængelighed.

Anvendelse

Den østlige del af området er præget af offentlige funktioner som kirkegårds- og kordegnekontor samt præstebolig. I den vestlige del er der en ældre markant 3-etagers ejendom med lejligheder, og her ud over er der enkelte enfamiliehuse.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den gamle Dommergård er i Nibe Kommuneatlas 2002 registreret med høj bevaringsværdi ligesom den er omfattet af den bevarende lokalplan 88 for Nibe by. Dommergårdens karakteristiske karakter og udformning skal respekteres og fastholdes.


Den bevaringsværdige Dommergården
Trafik - Veje og stier

Der er gode kollektive transportmuligheder i form af busstoppested på Sygehusvej.

25-04-2016
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Der er enkelte boliger i området
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Offentlige formål: Max. 40

Boliger: Max. 25
Etager:
Matr. nr. 2z: Max. 3

Øvrige matrikler: Max. 1½

Højde:
Matr. nr. 2z
Max. 11,5

Øvrige matrikler:
Max. 8,5
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Sygehusvej

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer
Lokalplan nr. L88 gælder for den nordlige del af området