Kommuneplan forsiden

10.1.B22 Sygehusvej

Mål

Området er udpeget til byomdannelsesområde og det er målet at udvikle området til et attraktivt boligområde med tæt/lav- eller etageboliger.

Etageboliger skal fremstå i en enkel arkitektur, som tilføjer et nyt attraktivt element til de boligtyper, der allerede er i Nibe. 

Området er beliggende ovenfor og ved istidsskrænten, hvilket stiller krav om, at bebyggelsen tilpasses terrænet og ny bebyggelse må ikke sløre de unikke landskabstræk.

Store dele af området har en attraktiv beliggenhed med gode udsigtsmuligheder.

Det skal sikres, at der fra Sygehusvej fortsat er udsigtskig ud over byen, fjordlandskabet og fjorden.

 

 

101B17kig _250
Kig fra Sygehusvej ind i området
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af tæt/lav- eller etageboliger (gerne ældre- og handicapvenlige) samt fællesfaciliteter. 

Byggemuligheder

Der er mulighed for at nedrive eksisterende bygninger og opføre ny bebyggelse i området i form af punkthuse eller tæt/lav boligbebyggelse. Udsigtskig skal friholdes for bebyggelse.

101B17eksbyg _250
Eksisterende bygninger
Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis der overstiger 58 dB(A).

Eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares.

101B17Sygehusvej _250
I området findes en del større birketræeer - her langs Sygehusvej
Arkitektur - Byrum og landskab

Den del af bebyggelsen, som er beliggende ovenfor kystskrænten, vil være synlig fra flere dele af byen, derfor anbefales et enkelt og tidstypisk arkitektonisk udtryk til denne.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelsen Over Sønderbakken, der forløber langs istidsskræntens kant skal sikres, da den er en vigtig del af det sammenhængende stinet i byen.

101O2sti _250
Stiforbindelsen Over Sønderbakken
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (etage/tæt-lav)

Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60 for etage, Max 35 for tæt-lav
Etager: Max. 3 for etage, Max 2 for tæt-lav
Højde: Max. 11 m for etage, Max 8,5 for tæt-lav
Fælles fri- og opholdsareal: Min. 25% af boligarealet for etage, Min. 15% af området for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Sygehusvej eller Søndergade

Stiforbindelse Over Sønderbakken skal sikres

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer