Kommuneplan forsiden

10.1.R7 Boldbaner m.m.

Mål

Det er målet, at området fortsat skal udvikles som et område med mulighed for boldbaner, bynær skov og andre rekreative formål eller fritidsformål. Der er mulighed for at øge antallet af boldbaner ved at brug arealet længst mod nordøst.

Området har en central beliggenhed og skal være med til at binde de forskellige boligområder i byen sammen via stisystemer.

101R7_boldbaner 2_150
Eksisterende boldbaner bliver anvendt i stort omfang
Anvendelse

Området skal udvikles som det primære idræts- og fritidsområde med mulighed for f.eks. boldbaner, klubhuse, bynær skov og stiforbindelse gennem området.

Beliggenheden nær Nibe Skole betyder, at de udendørs banefaciliteterne kan benyttes af skolen i forbindelse med undervisningen.

Både umiddelbart nord og syd for området er beliggende flere institutioner, hvilket understøtter områdets funktion som et centralt idræts- og fritidsområde i byen.

101R7_150
Luftfoto over området med Børneskoven i forgrunden og boldbaner bagved
Trafik - Veje og stier

Med områdets centrale beliggenhed og funktion er det vigtigt, at der sikres gode og sikre stiforbindelser fra området og til de forskellige boligkvarterer - uanset placering i byen.

Den vigtigste stiforbindelse i denne henseende er Landsbystien, der skaber forbindelse mellem Hobrovej og Lundevej. Det overordnede stisystem skal blandt andet bindes op på denne stiforbindelse, så der på sigt bliver sammenhæng hele vejen rundt om byen.


"Landsbystien" går gennem området og forbi børneskoven
25-04-2016
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Området som helhed: Max. 5
Etager: Max. 1
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Hobrovej og Lundevej
De overordnede stiforbindelser i området skal sikres
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone og byzone
Andre planer