Kommuneplan forsiden

10.1.O2 Søndergade

Mål

Det er målet at fastholde området vest for Søndergade (dyrskuepladsen) som et stort offentligt areal, som står til rådighed for borgerne i Nibe-området, og kan benyttes til eksempelvis kulturelle formål.

Området øst for Søndergade rummer blandt andet brandstationen og et grønt område nedenfor den tidligere kystskrænt.

101O2_150
Området set fra luften

101O2brandstation
Opførsel af ny brandstation i 2014

Anvendelse

Området vest for Søndergade har lang tid tilbage været benyttet til dyreskue- og markedsplads, og det er tanken at opretholde denne anvendelse.

Byggemuligheder

Der kan som udgangspunkt ikke bygges indenfor området vest for Søndergade, med mindre der er tale om bygninger, der er nødvendige for driften af de aktiviteter, der er mulighed for.

Arkitektur - Byrum og landskab

For området vest for Søndergade gælder, at det eksisterende levende hegn mod vest - op til banestien - skal bibeholdes, og gerne fornys løbende.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelsen Over Sønderbakken, der forløber langs istidsskræntens kant bag sundhedscentret, skal sikres, da den er en vigtig del af det sammenhængende stinet i byen.

101O2sti _250
Over Sønderbakken forløber på toppen af istidsskrænten.
25-04-2016
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etager: Max 2

Højde: Max. 8,5 meter
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Det levende hegn mod vest skal bibeholdes
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Søndergade
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer