Kommuneplan forsiden

10.1.F2 Lystbådehavn

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle rammerne for et attraktivt fritids- og rekreativt område, der med sin bynære placering vil få vigtig rolle i udviklingen af Nibe by, hvis der sikres den nødvendige tilgængelighed til området.

101R4_både _150
Lysbådehavnen

Bryghus, kontor mm.
Anvendelse

Nord for Nordre Havnevej:
Området skal anvendes til havneformål i form af lystbådehavn og rosportsanlæg med tilhørende bygningsanlæg, mindre butikker, restauranter, reperationsværksteder samt lignende anvendelser, som har en driftsmæssig tilknytning til havnens drift. Der er etableret havnebad og landarealerne kan endvidere anvendes til parkering og vinteroplag af både.

Syd for Nordre Havnevej:
Den nordlige del af området, som ligger i tilknytning til jollebassinet, skal anvendes til egentlige havneformål (ind- og udskibning), erhvervs- og fritidsfiskeri samt bådudlejning, ligesom der er mulighed for at etablere fiskeforretninger. Der er endvidere etableret badestand med tilhørende badebro.

I den sydlige del af området ligger roklubben med tilhørende klub- og bådehus, og denne anvendelse fortsætter uændret.


Materialeskure på havnen
101R4_lystbåde _150
Jollehavnen

101R4_søen _150
Søen
Byggemuligheder

De udlagte byggefelter i den gældende lokalplan er stort set udnyttede. Men der er fortsat mulighed for at etablere mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse - eksempelvis klubhuse, redskabsopbevaring og bådoverdækning.


Nibe Roklub
Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligområde 10.1.B5 et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A). I den gældende lokalplan er der fastsat en byggelinie på 50 meter fra Løgstørvej, som skal medvirke til at sikre dette.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med etablering af badestrand, badebro og havnebad er områdets rekreative værdi blevet væsentlig større. Det er derfor vigtigt, at der er en god tilgængelighed til området, så det kommer til at fungere som et rekreativt fritidsområde til gavn for alle.

Trafik - Veje og stier

Der skal arbejdes for at skabe gode stiforbindelser og dermed bedre sammenhæng mellem det rekreative havneareal og bymidten. Som et led i arbejdet med byfronten skal sådanne forbindelser sikres.

Der skal tilvejebringes mindst 3/5 parkeringsplads pr. bådplads i lystbådehavnen, hvilket ved en fuld udbygning svarer til 180 parkeringspladser.

Boligerne i område 10.1.B5 skal i overensstemmelse med Bilag F tilvejebringe i alt 90 parkeringspladser. Disse pladser er beliggende i område 10.1.F2 på arealet mellem boligerne og Aalborgvej.


Tyvedalsstien og bækken hvor den passerer Aalborgvej
25-04-2016
Anvendelse
Butikker
Restaurant
Kontorer
Service
Fritidsformål
Rekreative formål
Bruttoetageareal: Max. 250 m2 pr. butik
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for området: Max. 10
Nord for Nordre Havnevej
Højde: Max. 7,5 m
Etager: Max. 2
Syd for Nordre Havnevej
Højde: Max. 5 m
Etager: Max. 1
Miljø
Miljøklasse, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3

Grænseværdier for støj fra veje, se  retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets værdi som offentligt tilgængeligt rekreativt område skal styrkes
Visuelle forbindelser til fjorden og havnen skal sikres
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske ad eksisterende overkørsler fra Aalborgvej
Der skal sikres gode stiforbindelser mellem havneområdet og bymidten.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer