Kommuneplan forsiden

10.1.C2 Toften

Mål

Området udgør centrum for de mere areal- og parkeringskrævende butikker i byen. Det er målet, at området fortsat skal have denne primære funktion.

Men det er vigtigt, at der skabes en bedre sammenhæng og tilknytning mellem butikkerne her og de mange mindre udvalgsvarebutikker, der ligger umiddelbart syd for området i den ældre del af midtbyen. En bedre sammenhæng mellem de forskellige detailhandelsområder vil kunne medvirke til at styrke bymidten og dens tiltrækningskraft.

Anvendelse

Området skal anvendes til butiks- og serviceområde, hvor der er mulighed for at indrette boliger i tagetagen på de enkelte bebyggelser.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er vigtigt, at torvearealerne mellem butikkerne fungerer som fælles opholdsarealer, så der er mulighed for at skabe aktivitet og liv i området. Gode og attraktive torvearealer vil kunne medvirke til at styrke dette.

Selv om området ikke er omfattet af den bevarende lokalplan for Nibe midtby er det vigtigt, at bebyggelse i forhold til farver, proportioner og materialer tager hensyn til naboområderne, der netop er omfattet af den bevarende lokalplan.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".


Butiksområde med torv ved Toften
Trafik - Veje og stier

Der skal arbejdes med at forbedre og synliggøre stiforbindelserne til og fra området. Tyvedalsstien, som forløber gennem hele midtbyen, går gennem området og videre mod fjorden. Forløbet af denne skal synliggøres og sikres, så dens funktion, som hovedstien der binder midtbyen sammen, styrkes.

I det hele taget skal der arbejdes med at skabe en bedre sammenhæng mellem butiksområderne i midtbyen. Afstandene er ikke større end man kan parkere et sted og så benytte de sammenhængende sti- og gadeforløb rundt i byen.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger
Butikker
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: 1½
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Torvearealernes funktion som fælles opholdsareal skal sikres
Oplag af varer skal ske i lukket varegård
Trafik - Veje og stier
Tyvedalsstiens forløb skal sikres.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer