Kommuneplan forsiden

10.1.T2 Aalborgvej, renseanlæg

Mål

Eksisterende renseanlæg inden for området kan udvides.

Anvendelse

Området må kun anvendes til renseanlæg og andre installationer og anlæg til spildevandsrensning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Renseanlægget skal afskærmes mod det åbne land ved tæt-lav slørende beplantning samt ved jordvoldanlæg.

25-04-2016
Anvendelse
Tekniske anlæg (renseanlæg)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Højde: Max. 8,5 meter

Etager: Max. 2
Der må ikke opføres eller indrettes ny bebyggelse, bortset fra bygninger m.v., der er nødvendige for områdets anvendelse til renseanlæg.
Miljø
Miljøklasse 1-7, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod det åbne land
Trafik - Veje og stier
Vejadgang sker fra Aalborgvej

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Byzone
Planforslag
 
Andre planer