Kommuneplan forsiden

10.1.B5 Bryggen

Mål

Det er målet at fastholde området som et attraktivt boligområde, der med sin direkte tilknytning til lystbådehavnen er en boligtype, der ikke tilbydes andre steder i området.

101B5_huse _150
Boliger med tæt tilknytning til lystbådehavnen
Anvendelse

Områdets anvendelse er boligformål i form af tæt/lav bebyggelse. Området er fuldt udbygget, hvilket betyder 50 boliger i delområde a - langs den sydøstlige kaj og 10 boliger i delområde b - langs den nordøstlige kaj.

Der drives restaurant fra området. Denne anvendelse vil kunne fortsætte indenfor de eksisterende rammer, men der er ikke mulighed for at etablere yderligere tilsvarende funktioner indenfor boligområdets afgrænsning.

101B5_150
Området er placeret i tilknytning til havnen.

101B5_iskiosk _150
Iskiosken på havnen er åben om sommeren.
Byggemuligheder

I den gældende lokalplan er fastsat byggefelter, der angiver mulighederne for evt. byggeri.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A). I den gældende lokalplan er der fastsat en byggelinie på 50 meter fra Aalborgvej, som skal medvirke til at sikre dette.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelserne i området skal sikres, så offentlighedens til stadighed har adgang til arealerne, der er tilknyttet lystbådehavnen.

Parkering til boligerne finder sted i område 10.1.R4.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Delområde a - sydøstkaj:
Etager: 2
Højde: Max. 7 meter
Delområde b - nordøstkaj:
Etager: 1
Højde: Max. 5 meter
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer